• Virginie   ROZIÈRE  

Virginie ROZIÈRE : Yttranden i egenskap av skuggföredragande - 8:e valperioden 

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till ändring av parlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning  
- PETI_AD(2018)623941 -  
-
PETI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG  
- IMCO_AD(2018)627034 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden  
- IMCO_AD(2018)627566 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över hanteringen av globaliseringen: handelsaspekter  
- JURI_AD(2018)622118 -  
-
JURI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri  
- IMCO_AD(2018)612223 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser  
- JURI_AD(2017)604691 -  
-
JURI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram  
- IMCO_AD(2017)597612 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över kontrollen av unionsrättens tillämpning 2015  
- PETI_AD(2017)597698 -  
-
PETI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen  
- JURI_AD(2017)595729 -  
-
JURI 
YTTRANDE över civilrättsliga bestämmelser om robotteknik  
- IMCO_AD(2016)585496 -  
-
IMCO