Virginie ROZIÈRE : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 07-02-2018 : Parti radical de gauche (Frankrike)
 • 08-02-2018 / 01-07-2019 : Les radicaux de Gauche (Frankrike)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Japan
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för framställningar
 • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

Suppleant 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 14-03-2018 / 21-11-2018 : Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till ändring av parlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning  
- PETI_AD(2018)623941 -  
-
PETI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG  
- IMCO_AD(2018)627034 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden  
- IMCO_AD(2018)627566 -  
-
IMCO 

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) FR  
 

Pour que l’économie numérique soit florissante, la modernisation des règles existantes et leur adaptation à l’innovation des pratiques sont indispensables. Or, le paysage numérique évolue très rapidement. Attendu depuis longtemps par l’industrie comme par les consommateurs, cette directive vise à améliorer et adapter les droits des consommateurs dans l’Union européenne aux nouveaux usages en ligne.
J’ai voté en faveur de cette directive qui apporte une plus grande transparence dans les transactions en ligne, en particulier en ce qui concerne le recours aux avis en ligne, les tarifications personnalisées fondées sur des algorithmes ou le meilleur classement dont bénéficient certains produits grâce aux «placements payants». Grâce à ce renforcement des règles, les consommateurs bénéficieront ainsi de plus de transparence quant aux informations mises à leur disposition. Ces mesures de responsabilisation des plateformes sont nécessaires pour protéger les entrepreneurs, les entreprises et les consommateurs.

Tilläggsskydd för läkemedel (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) FR  
 

Ce rapport vise à faciliter la fabrication de médicaments génériques au sein de l’Union européenne. Les fabricants de génériques en Europe étaient confrontés à des inégalités concurrentielles face aux autres acteurs des pays tiers concernant l’accès aux marchés d’exportation, du fait d’une possibilité laissée à l’industrie pharmaceutique de prolonger la protection offerte par les brevets au sein de l’UE.
J’ai voté en faveur de cette législation qui vise à maintenir et à créer davantage d’emplois dans l’UE. Ce texte permet aux entreprises de commencer à fabriquer des médicaments génériques à des fins de stockage pour le marché européen 6 mois avant l’expiration de la protection supplémentaire. De cette manière, elles pourront entrer sur le marché plus rapidement, ce qui améliorera l’accès à une médecine de qualité pour tous, mais aussi le pouvoir d’achat des citoyens et les comptes des systèmes de protection sociale.

Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport qui entérine la position du Parlement sur la proposition de directive introduisant un mécanisme de recours collectif pour la défense des consommateurs dans l’Union européenne. Après le scandale Dieselgate, il est apparu évident que l’Europe a besoin d’un mécanisme pour permettre aux consommateurs de se défendre lorsqu’ils subissent des préjudices collectifs. La position adoptée par le Parlement est équilibrée et assurera l’efficacité du dispositif. Il faut maintenant que les États membres adoptent rapidement une position pour avancer sur cet important chantier et ainsi assurer un haut niveau de protection des consommateurs dans le marché intérieur.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om diskriminering inom idrott  
- P8_DCL(2016)0098 - Bortfaller  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 76 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om arbetstagarrättigheter för proffsidrottare  
- P8_DCL(2016)0096 - Bortfaller  
Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 104 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om att integrera skolidrotten för att utveckla idrottstalanger hos lovande elever med och utan funktionsnedsättning på ett hållbart sätt  
- P8_DCL(2016)0080 - Bortfaller  
Hannu TAKKULA , Ivan JAKOVČIĆ , Adam GIEREK , Marc TARABELLA , Theodoros ZAGORAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Santiago FISAS AYXELÀ , Morten LØKKEGAARD , Merja KYLLÖNEN , Jozo RADOŠ , Virginie ROZIÈRE , Tiziana BEGHIN  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 71 - 13-12-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen