• Heinz K.   BECKER  

Heinz K. BECKER : Yttranden i egenskap av föredragande - 8:e valperioden 

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)  
- EMPL_AD(2018)620734 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över en stadga för sociala och solidariska företag  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL