• Heinz K.   BECKER  

Heinz K. BECKER : Betänkanden i egenskap av skuggföredragande - 8:e valperioden 

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)  
- A8-0434/2018 -  
-
LIBE