• Heinz K.   BECKER  

Heinz K. BECKER : Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 8:e valperioden 

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om tillträde till sysselsättning för personer som drabbas av neurologiska störningar och kroniska smärtor  
- P8_DCL(2016)0112 - Bortfaller  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 179 - 25-01-2017
Skriftlig förklaring om asylsökandes psykiska hälsa  
- P8_DCL(2016)0082 - Bortfaller  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marian HARKIN , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nessa CHILDERS , Jean LAMBERT , Sirpa PIETIKÄINEN , Lefteris CHRISTOFOROU , Eleonora EVI , Nicola CAPUTO , Heinz K. BECKER , Romana TOMC , Andrey NOVAKOV , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 103 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om kampen mot hat och extremism på nätet  
- P8_DCL(2016)0077 - Bortfaller  
Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 143 - 13-12-2016