Heinz K. BECKER : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-04-2011 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-04-2011 / 30-06-2014 : Österreichische Volkspartei (Österrike)

Ledamot 

  • 06-04-2011 / 18-01-2012 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 06-04-2011 / 18-01-2012 : Utskottet för framställningar
  • 06-04-2011 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Kanada
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för framställningar

Suppleant 

  • 06-04-2011 / 18-01-2012 : Utskottet för kultur och utbildning
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för kultur och utbildning
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över Rapport om EU-medborgarskapet 2013 – EU-medborgare: dina rättigheter, din framtid  
- CULT_AD(2014)521822 -  
-
CULT 
YTTRANDE över företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt  
- CULT_AD(2012)497789 -  
-
CULT 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om bekämpning av prostatacancer i Europeiska unionen  
- P7_DCL(2014)0001 - Bortfaller  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 162 - 14-04-2014
Skriftlig förklaring om utbildning och sysselsättning för personer med autismspektrumstörningar och liknande tillstånd  
- P7_DCL(2013)0025 - Bortfaller  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Ingiven : 09-12-2013
Frist : 09-03-2014
Antal undertecknare : 160 - 10-03-2014
Skriftlig förklaring om att sänka rösträttsåldern till 16 år  
- P7_DCL(2012)0027 - Bortfaller  
Heinz K. BECKER , Jan Philipp ALBRECHT , Karima DELLI , Andrew DUFF , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Ingiven : 10-09-2012
Frist : 13-12-2012
Antal undertecknare : 177 - 13-12-2012

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part