Anthea McINTYRE
 • Anthea
  McINTYRE
 • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Ledamot
 • Förenade kungariket Conservative Party
 • Född: 29 juni 1954, London

Inlägg under plenarsammanträden

46

Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel (debatt)

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(4)

Deltagandet av personer med funktionsnedsättning i val till Europaparlamentet (debatt)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(3)

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (debatt)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(3)

Företagens sociala ansvar (debatt)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(17)

Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen (debatt)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(17)

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 (debatt)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Bangladesh, inbegripet barnäktenskap

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

16

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

EMPL
23-10-2017 A8-0319/2017

BETÄNKANDE om arbetsvillkor och osäkra anställningar

EMPL
14-06-2017 A8-0224/2017

BETÄNKANDE om social dumpning i Europeiska unionen

EMPL
18-08-2016 A8-0255/2016

BETÄNKANDE om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020

EMPL
26-10-2015 A8-0312/2015

Yttranden i egenskap av föredragande

2

YTTRANDE över tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning

EMPL
28-03-2018 EMPL_AD(2018)613586

YTTRANDE över programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit): lägesrapport och framtidsutsikter

EMPL
29-05-2015 EMPL_AD(2015)549312

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

8

YTTRANDE över genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel

AGRI
22-06-2018 AGRI_AD(2018)615454

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn

EMPL
04-05-2018 EMPL_AD(2018)615267

YTTRANDE över arbetsvillkor och osäkra anställningar

AGRI
28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286

YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2015

EMPL
24-09-2015 EMPL_AD(2015)560781

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om personlig skyddsutrustning

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

YTTRANDE över rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)546672

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av 2014 års prioriteringar

EMPL
02-10-2014 EMPL_AD(2014)537203

Institutionella förslag till resolution

8

Förslag till resolution om företagens sociala ansvar

12-03-2018 B8-0140/2018

Gemensamt förslag till resolution om kommissionens arbetsprogram 2018

04-07-2017 RC-B8-0434/2017

Förslag till resolution om kommissionens arbetsprogram 2018

30-06-2017 B8-0450/2017

Förslag till resolution om teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar

16-11-2016 B8-1230/2016

Förslag till resolution om ungdomssysselsättning

15-07-2014 B8-0052/2014

Skriftliga förklaringar

1

Skriftlig förklaring om stöd för ett ökat antal tillgängliga toaletter för personer med funktionsnedsättning i EU

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Bortfaller

Detaljer

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Ingiven : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal undertecknare : 124 - 28-07-2016

Skriftliga frågor

5

  Persecution of Ahmadiyya Muslims in Pakistan

12-07-2018 E-003883/2018 Kommissionen

  ADI classification of compounds set by the European Food Safety Agency

14-09-2017 P-005754/2017 Kommissionen

  Excise duty exemption for small cider producers

05-08-2015 E-012025/2015 Kommissionen

  Combatting vine wood diseases

20-05-2015 P-008109/2015 Kommissionen

  EU co-financed projects in La Gomera, Canary Islands

02-12-2014 E-010079/2014 Kommissionen

Muntliga frågor

2

Kommissionens svar på skriftliga frågor

05-05-2015 O-000046/2015 Kommissionen

EU:s innovationssystem för jordbruket

30-04-2015 O-000045/2015 Kommissionen

Skriftliga förklaringar

1

 

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)

05-07-2017

. ‒ The ECR Group voted against the joint resolution on the Commission Work Programme 2018. Following intense and fruitful negotiations with the EPP and ALDE Groups, the ECR was pleased jointly to submit a resolution. This resolution was a compromise and therefore, of course, not a perfect reflection of ECR positions on the many topics included. Nonetheless, it was a historic achievement as it offered a centre-right and realistic view on EU cooperation.
However, during the plenary vote a number of issues were added to the text that were problematic for the ECR: in particular, a highly controversial socialist amendment on the relocation of asylum seekers and the facilitation of access to the labour market for migrants and refugees. Unfortunately, following the adoption of this amendment, the ECR Group had to withdraw its support for the joint resolution.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M081
  1047 Brussels