Jens NILSSON
  • Jens
    NILSSON
  • Sverige
  • Född: 25 september 1948, Västervik Död: 12 mars 2018

Inlägg under plenarsammanträden

68

En europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin (debatt)

05-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-05(10)

Vägtransporter i Europeiska unionen (debatt)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(19)

Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(21)

En integrerad EU-politik för Arktis (debatt)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(17)

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(11.5)

Europeisk försvarsunion (A8-0316/2016 - Urmas Paet)

22-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-22(6.8)

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

1

Yttranden i egenskap av föredragande

4

YTTRANDE över en integrerad EU-politik för Arktis

REGI
07-12-2016 REGI_AD(2016)589342

YTTRANDE över rapporten om tillämpningen av rådets direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster

TRAN
14-11-2016 TRAN_AD(2016)585500

YTTRANDE över social dumpning i Europeiska unionen

TRAN
08-04-2016 TRAN_AD(2016)571803

YTTRANDE över genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen

REGI
21-03-2016 REGI_AD(2016)575297

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

4

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021

TRAN
20-06-2017 TRAN_AD(2017)604687

YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av 2016 års prioriteringar

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

YTTRANDE över en europeisk strategi för energitrygghet

IMCO
18-03-2015 IMCO_AD(2015)544472

YTTRANDE över programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit): lägesrapport och framtidsutsikter

IMCO
18-03-2015 IMCO_AD(2015)541631

Institutionella förslag till resolution

13

Förslag till resolution om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU

24-10-2017 B8-0578/2017

Förslag till resolution om situationen i Italien efter jordskalven

23-11-2016 B8-1288/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Guarani-Kaiowa in the Brazilian State of Mato Grosso Do Sul

21-11-2016 B8-1271/2016

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on the case of Ildar Dadin, prisoner of consience in Russia

21-11-2016 B8-1270/2016

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on the case of Gui Minhai, jailed publisher in China

21-11-2016 B8-1263/2016

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Vitryssland

21-11-2016 RC-B8-1232/2016

Förslag till resolution om situationen i Vitryssland

16-11-2016 B8-1233/2016

  Motion for a resolution on the case of Mr. Ali Mohammed Baqir al-Nimr, Saudi Arabia

05-10-2015 B8-1026/2015

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on the mass displacement of children in Nigeria as a result of Boko Haram attacks

05-10-2015 B8-1024/2015

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Skriftliga frågor

14

Förvar av ensamkommande barn i celler på polisstationer i Grekland

06-03-2018 E-001400/2018 Kommissionen

Västsaharas internationella status enligt internationell lagstiftning och EU-lagstiftning

03-02-2017 E-000814/2017 Kommissionen

EU:s fiske i Västsaharas vatten enligt fiskeavtalet mellan EU och Marocko

03-02-2017 E-000810/2017 Kommissionen

Västsahara och Europeiska unionens domstols beslut om förbindelserna mellan EU och Marocko

03-02-2017 E-000808/2017 Kommissionen

VP/HR - Kvarhållande av svensk medborgare i Etiopien

19-09-2016 E-006964/2016 Kommissionen

Halvautomatiska vapen i kommissionens nya förslag i vapendirektivet

21-12-2015 E-016055/2015 Kommissionen

Det kommande meddelandet om Arktis

06-11-2015 E-014511/2015 Kommissionen

"Regelshopping" i syfte att undvika kollektivavtal

17-07-2015 E-011517/2015 Kommissionen

Muntliga frågor

3

En europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin

04-09-2017 O-000070/2017 Kommissionen

Mindre interpellation - VP/HR - Israels bosättningspolitik

27-01-2017 O-000006/2017 Kommissionen

En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020

21-09-2015 O-000105/2015 Kommissionen

Interpellationer

1

VP/HR - Israels bosättningspolitik

27-01-2017 K-000001/2017

Skriftliga förklaringar

31

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (A8-0351/2017 - Michael Gahler)

13-12-2017

. – Vi tycker det är viktigt att EU anpassar sig till den säkerhetspolitiska utvecklingen genom mer samarbete inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) som en del i en bredare global strategi. Det inkluderar inrättandet av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och andra initiativ som kan förbättra medlemsstaternas samverkan.
Däremot är det angeläget att samarbetet behålls på mellanstatlig grund och att vi undviker att skapa nya institutionella strukturer som inte ger något tydligt mervärde. Det är även viktigt att GSFP-åtgärder fortsätter användas i syftet att bevara fred och förebygga konflikter utanför unionen i enlighet med Lissabonfördragets bestämmelser.
Eftersom texten genomgående hänvisar till en framtida europeisk försvarsunion, nya institutionella strukturer och ny finansiering som föregår diskussionen om nästa fleråriga budgetram (MFF) kan vi inte ställa oss bakom betänkandet i sin helhet. Vi kan inte heller ställa oss bakom skrivningen som välkomnar Kommissionens originalförslag om att förändra förordningen om stabiliseringsinstrumentet (IcSP), eftersom vi menar att ett instrument med rättslig grund i utvecklingsartikel 209 bör respektera ODA-kriterierna inom OECD/DAC.

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (A8-0350/2017 - David McAllister)

13-12-2017

. – Vi svenska socialdemokrater tycker det är viktigt att EU stärker sin förmåga att, med medlemsstaternas resurser, bidra till att bevara fred, förebygga konflikter och stärka internationell säkerhet. Givet den mer instabila säkerhetspolitiska situationen i vår omvärld och de globala utmaningarna vi står inför blir samarbetet inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) allt mer viktigt. EU måste möta de bakomliggande orsakerna till instabilitet, och använda tillgängliga verktyg för att försöka förbättra politiska, sociala och ekonomiska förhållanden som kan bidra till att skapa och bevara fred. Vi är därför positiva till samarbete inom ramen för Gusp, och vill betona dess betydelse för EU som utrikespolitisk aktör.
Dock vill vi understryka att vi motsätter oss betänkandets uppmaning till att ändra röstningsförfarandet om utrikes- och säkerhetspolitik i Europeiska unionens råd från enhällighet till kvalificerad majoritet. Det är en problematisk skrivning som vi vänder oss starkt emot. Vi stödjer inte heller betänkandets skrivningar av fastslagna ökade försvarsutgifter och budgetanslag från medlemsstaterna, vilka föregår diskussionen inför nästa fleråriga budgetram (MFF). Vi vill i relation till betänkandet betona en övergripande budgetrestriktiv hållning och vår ståndpunkt att samarbete inom det säkerhets- och försvarspolitiska området (GSFP) bör vara mellanstatligt.

Budgetförfarandet 2018 (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)

30-11-2017

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för förlikningskommitténs gemensamma utkast till EU:s budget för 2018. Vi ser gärna betydande satsningar på flertalet av de områden som den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet förordar – exempelvis ökade medel för att hantera de humanitära konsekvenserna av flyktingkrisen samt satsningar som tacklar den höga arbetslösheten i Europa, särskilt bland unga.
I förlikningskommitténs utkast till budget tas flexibilitetsmekanismen för 2018 i anspråk för att tillhandahålla ett belopp om 817 miljoner euro i åtagandebemyndiganden utöver taket för rubrik 3 i syfte att finansiera åtgärder på området migration, flyktingströmmar och säkerhetshot. Därtill förstärks ungdomssysselsättningsinitiativet med 117 miljoner euro jämfört med kommissionens ursprungliga förslag.
Som huvudregel anser vi emellertid att budgetrestriktivitet bör bejakas och att särskilda satsningar bör finansieras inom den långsiktiga budgetramen för 2014-2020. Riktade satsningar bör således finansieras genom lämpliga besparingar i lågprioriterade delar av EU:s budget.
Eftersom Europaparlamentet inte har prövat enskilda anslag mot varandra i syfte att omdisponera medel till prioriterade områden, bidrar detta till att parlamentet hamnar långt ovanför MFF-taken för budgeten som helhet. Därför ställer vi oss bakom förlikningskommitténs utkast till EU:s budget för 2018 som säkerställer marginalen inom taken för den fleråriga budgetramen.

Ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)

30-11-2017

. – Vi valde att inte rösta plus gällande revideringen av instrumentet som bidrar till stabilitet och fred (IcSP). Vi vill dock klargöra att vi inte motsätter oss ett instrument för kapacitetsbyggande till stöd för säkerhet och utveckling (CBSD), vilket även kan inbegripa stöd till partnerländers säkerhetsaktörer, inklusive väpnade styrkor. Vi håller med om att EU behöver bra verktyg för ett effektivt CBSD, eftersom säkerhet och utveckling är ömsesidigt förstärkande och det ena är en förutsättning för det andra.
Dock ställer vi oss fortfarande kritiska till valet av rättslig grund i utvecklingsartikel 209 i fördraget om unionens funktionssätt för militär kapacitetsbyggnad utan ett tydligt primärt utvecklingssyfte. Således menar vi att instrumentet med dess rättsliga grund i utvecklingsartikel 209 bör respektera ODA-kriterierna från år 2016 inom OECD/DAC. Ytterligare finns i den reviderade IcSP-förordningen ingen stängd lista som tydligt definierar vilka militära aktiviteter som i undantagsfall ska kunna finansieras, utan möjliggör istället för vidare tolkningar. En alternativ lösning som vilar på korrekt rättslig grund och som finansieras därefter vore därför att föredra, istället för att leda om ett existerade instrument för civil kapacitetsuppbyggnad till militär sådan. Vi måste värna både utvecklingsbistånd och EU:s förmåga till civila insatser.

Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)

14-11-2017

. – Under dagens omröstning om förordningen om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen röstade svenska socialdemokraterna för den överenskommelse som nåtts under trepartsförhandlingarna.
Med tanke på den framväxande, gränsöverskridande e-handeln finns det tydliga behov att säkerställa konsumenträtten även på den digitala inre marknaden. Som part i den gränsöverskridande e-handeln tenderar konsumenten att hamna i ett underläge, som bland annat försvårar såväl ansvarsutkrävning som hjälp av information från behörig myndighet.
Föreliggande förslag möjliggör ett utökat samarbete mellan ländernas ansvariga myndigheter, vilket i förlängningen ökar konsumentens möjlighet till upprättelse vid oegentligheter av den ekonomiska aktören. Vi ser det som nödvändigt att även på den digitala marknaden upprätthålla ett likvärdigt konsumentskydd som redan existerar inom den fysiska miljön.
Förslaget ger även verktyg för de nationella myndigheterna att systematiskt samarbeta med varandra och därmed kunna införa åtgärder för att stoppa illegal verksamhet samt se till att ekonomiska aktörer anpassar sig till rådande lagstiftning. Vi ser här ett behov att säkerställa att konsumenter åtnjuter samma sorts rättigheter, oavsett om det gäller den digitala eller den fysiska miljön. I dag tenderar konsumentskyddet att inte täcka den gränsöverskridande e-handeln på likvärdigt sätt som den fysiska handeln.

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)

25-10-2017

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i omröstningen om paketuppgörelserna för rubrikerna 1a, 1b och 2 samt i omröstningen om resolutionen gällande EU:s budget 2018.
Flera poster i parlamentets budget har hög prioritet. Här finns välfungerande verksamheter med tydliga europeiska mervärden. Investeringarna i forskning inom Horisont 2020, satsningar på infrastruktur inom Fonden för ett sammanlänkat Europa samt den övergripande sammanhållningspolitiken hör till det bästa som görs i EU-samarbetet. Den generella inriktningen bör vara att dessa program drabbas så lite som möjligt till följd av etableringen av investeringsfonden Efsi.
Vi ser gärna betydande satsningar på ett flertal program som budgetutskottet – och nu hela parlamentet – förespråkar. Som huvudregel anser vi emellertid att de satsningar som genomförs ska kompenseras genom lämpliga besparingar i lågprioriterade delar av EU:s budget.
Eftersom enskilda anslag i budgetprocessen generellt inte har prövats mot varandra i syfte att omdisponera medel till prioriterade områden, bidrar detta till att parlamentet hamnar ovanför FBR-taken för budgeten som helhet. Således kan vi inte ställa oss bakom parlamentets förslag till budget för 2018.

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 (B8-0565/2017)

24-10-2017

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta emot resolutionen om diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser.
Kommissionens diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser ger i budgettermer uttryck för de fem scenarier som presenterades i vitboken om EU:s utveckling i framtiden. Klart är att den framtida fleråriga budgetramen behöver utgå från en vision om unionens prioriteringar.
Att så pass tydligt utgå från ett specifikt scenario anser vi dock är att föregå en process av fördjupning och diskussion. Samtidigt som brexit kommer att innebära betydande intäktsminskningar för EU:s budget, slår resolutionen fast att nästkommande fleråriga budgetram tydligt kommer att behöva justeras uppåt. Det kommer att innebära ökade nationella bidrag till EU:s budget, vilket vi motsätter oss.
Vi stödjer inte heller resolutionens andemening om att EU:s budget bör finansieras av en större andel egna medel. Följaktligen kan vi inte stödja parlamentets resolution om diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser.

Upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)

14-09-2017

. – Vi valde att inte rösta för mandat om trepartsförhandlingar om instrumentet som bidrar till stabilitet och fred (IcSP). Vi vill dock klargöra att vi inte motsätter oss ett instrument för att stödja stabilitet utanför EU:s gränser, inklusive genom militär kapacitetsuppbyggnad. Detta eftersom vi håller med om att säkerhet och utveckling är ömsesidigt förstärkande samt att det ena är en förutsättning för det andra. Vi uppskattar också arbetet i de olika utskotten för att hitta en lösning som exkluderar biståndspengar ur finansieringen av IcSP.
Vi ställer oss dock fortfarande kritiska till valet av rättslig grund i utvecklingsartikeln 209 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för militär kapacitetsbyggnad utan ett tydligt primärt utvecklingssyfte. Vidare innehåller inte förslaget en sluten lista på militär kapacitetsbyggnad enligt artikel 3a, vilket skulle riskera att finansiera aktiviteter som inte är ODA-fähiga. Således menar vi att den rättsliga grunden för utvecklingsartikel 209 bör vara i enlighet med ODA-kriterierna inom OECD/DAC medan kommissionens förslag går längre än så.
En alternativ lösning som vilar på korrekt rättslig grund och finansieras därefter vore därför att föredra, istället för att leda om ett existerade instrument för civil kapacitetsuppbyggnad till militär sådan. Vi måste värna både utvecklingsbistånd och EU:s förmåga till civila insatser.

Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

. – Skogspolitiken är en mycket viktig fråga för oss socialdemokrater. Ett aktivt och hållbart skogsbruk är en grundförutsättning för att stärka Sveriges och Europas klimatarbete och minska växthusgasutsläppen. Förnybar biomassa från skogen kan ersätta fossila material och produkter och spelar en nyckelroll i stärkandet av bioekonomin och omställningen till ett hållbart samhälle. Därför är det viktigt att framtida regelverk med bäring på skogen inte innebär en hämsko för dess fulla potential. Det är också viktigt att understryka att skogspolitik är nationell kompetens och att förutsättningarna för skogsbruk skiljer sig mellan EU-länder.
Vi stödjer därför ändringsförslag 65 som bättre respekterar EU-ländernas olika förutsättningar och stärker skogssektorns bidrag till klimatarbetet och bioekonomin.

Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (A8-0269/2017 - Maria Arena)

12-09-2017

. – Vi valde att rösta för betänkandet om den internationella handelns inverkan på vår tids alltmer komplexa värdekedjor. Betänkandet förordar att EU i egenskap av ett av världens största handelsblock bör använda sin handelspolitik bättre för att få upp lägstanivån gällande sociala och miljömässiga förhållanden i globala produktionsled. Vidare föreslår betänkandet mer bindande regelverk för tillbörlig aktsamhet och mer ambitiösa hållbarhetskapitel i EU:s handelsavtal. Vi ställer oss bakom betänkandet och anser att EU bör utgöra en stark röst emot dåliga förhållanden i globala värdekedjor. Rimliga arbetsvillkor och miljömässigt ansvar bör gälla såväl på den inre marknaden som utanför.
I betänkandet finns en punkt som uppmanar till att förstärka EU:s handelspolitiska skyddsinstrument (TDI), och där anser vi att endast en förstärkning av sådana instrument inte nödvändigtvis är det långsiktigt bästa medlet för att åstadkomma målet. Vi tycker att EU bör arbeta för att förbättra förhållandena i globala värdekedjor inom internationella forum, såsom FN, WTO och ILO, samt bedriva en progressiv handelspolitik som är mer ambitiös gällande sociala och miljömässiga provisioner.