Svetoslav Hristov MALINOV : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Democrats for Strong Bulgaria (Bulgarien)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för framställningar
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för framställningar

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 11-11-2014 : Utskottet för framställningar
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Israel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 19-01-2017 / 15-01-2018 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 16-01-2018 / 01-07-2019 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online  
- CULT_AD(2019)632087 -  
-
CULT 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden  
- CULT_AD(2018)627931 -  
-
CULT 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet  
- CULT_AD(2018)618293 -  
-
CULT 

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) BG  
 

Това безспорно е добрата новина от Страсбург тази седмица, която обаче не е успех за България. Защо е този парадокс? Държавата ще получи над 1,5 милиарда евро повече от европейските фондове за сближаване и намаляване на неравенството и изостаналостта на своите региони. На фона на общото намаляване на средствата, ние получаваме сериозно увеличение. Това е категорично доказателство, че България не е скъсила дистанцията и продължава да изостава от повечето развити европейски държави.
Опасявам се, че ще сме „абонирани“ за тези фондове и през следващите години. Истината е, че нямаме конкуренция в борбата за тези средства. Можем да убедим всекиго в това колко е нисък стандартът на живот в България и колко са ни необходими тези пари. Най-слабо развитите региони в ЕС са в Северозападна България. Допуснахме грешката нашата държава да се движи на различни скорости и без европейска помощ не можем да се справим сами. Надявам се в бъдеще тези средства да ни бъдат отказвани с аргумента, че вече нямаме нужда от тях, както нямат нужда и повечето държави членки.

Ansvarsförsäkring för motorfordon (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) BG  
 

На 13 февруари в пленарна зала гласувахме измененията на европейските правила за застраховката „Гражданска отговорност“ на превозните средства. Тази застраховка е изключителна важна, както за притежателите на МПС, така и за всички останали, участващи в движението по пътищата, които биха могли да пострадат при произшествие.
Последната актуализация на Директивата относно застраховката „Гражданска отговорност“ беше преди 10 години, така че определено има нужда от подобрения, за да се отрази днешната действителност. С тези поправки се цели да се защитят правата на пострадалите при пътно-транспортно произшествие, осуетяване на ползването на коли без застраховки, както и еднаквото отношение към притежателите на полици от различни държави – членки на ЕС.
Шофирането без застраховка се превръща във все по-сериозен проблем, което води до повишаване на застрахователните премии както на неизрядните, така и на изрядните шофьори. Новото законодателство позволява на страните членки да осъществяват трансгранични проверки чрез технологии за разпознаване на регистрационния номер на автомобила, и при нужда, да налагат санкции. С новите правила ще се гарантира, че минималните застрахователни суми съответстват на променящата се икономическа действителност, както и че пострадалите в пътно произшествие ще получат реално обезщетението си за причинени телесни или имуществени вреди.

Strategier för integration av romer (B8-0098/2019) BG  
 

Гласуването на този текст в пленарна зала е поредното доказателство, че въпросът как успешно да приобщим ромите в нашето общество не е само български, а общоевропейски проблем. Със сигурност особен успех в България няма, а споровете се изострят периодично с наближаването на избори. Свидетели сме на политическо говорене, което не предлага решения, а цели да спечели влияние от създаването на напрежение и противопоставянето на една обществена група срещу друга. Повтаря се грозният сценарий пенсионери срещу хора с увреждания, само че сега е „българи срещу цигани“.
Винаги съм твърдял, че образованието ще извади тези хора от мизерията и зависимостите, и продължавам да работя в тази насока. Ето защо подкрепям предложенията за ясни и обвързващи цели, срокове и показатели за мониторинг срещу преждевременното напускане на училище.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om stöd till Odysseus-programmet för återlansering av den europeiska volontärtjänsten  
- P8_DCL(2016)0105 - Bortfaller  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Ingiven : 03-10-2016
Frist : 03-01-2017
Antal undertecknare : 91 - 04-01-2017
Skriftlig förklaring om dricksvatten som en grundläggande rättighet  
- P8_DCL(2016)0071 - Bortfaller  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 78 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om att förhindra barnfetma  
- P8_DCL(2015)0056 - Bortfaller  
Aldo PATRICIELLO , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA , Tibor SZANYI , Rolandas PAKSAS , Alessandra MUSSOLINI , Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Milan ZVER , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Enrico GASBARRA , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Krzysztof HETMAN , Giovanni LA VIA , Hugues BAYET , Mara BIZZOTTO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Lefteris CHRISTOFOROU , Ivan JAKOVČIĆ  
Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 129 - 06-01-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen