Minodora CLIVETI

Politiska grupper

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumänien)

Ledamot

  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien
  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Suppleant

  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien
  • 20.06.2012 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Kanada

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

304

Skydd av arter av vilda djur och växter (A7-0087/2014 - Matthias Groote)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.18)

Minskning av användningen av tunna plastbärkassar (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.7)

Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning (A7-0136/2014 - Csaba Őry)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.38)

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (debatt)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

2

Yttranden i egenskap av föredragande

4

YTTRANDE över EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

YTTRANDE över den EU-övergripande strategin och dess konsekvenser för samstämdheten i EU:s yttre åtgärder

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

YTTRANDE över ansvarsfrihet för 2011: EU:s allmänna budget, avsnitt III, kommissionen

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2011

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

6

YTTRANDE över ett ramverk för 2030 för klimat- och energipolitik

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

YTTRANDE över kvinnor med funktionsnedsättning

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

YTTRANDE över millennieutvecklingsmålen – att definiera en utvecklingsram för tiden efter 2015

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

YTTRANDE över en agenda för tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

YTTRANDE över den ekonomiska krisens inverkan på jämställdhet mellan könen och kvinnors rättigheter

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Förslag till resolutioner

10

Gemensamt förslag till resolution om våld mot kvinnor i Indien

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Demokratiska republiken Kongo

12-12-2012 RC-B7-0562/2012

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om valet i Georgien

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om valet i Georgien

17-10-2012 B7-0470/2012

Gemensamt förslag till resolution om avskaffande av kvinnlig könsstympning

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

Förslag till resolution om avskaffande av kvinnlig könsstympning

11-06-2012 B7-0307/2012

Skriftliga förklaringar

4

Skriftlig förklaring om bekämpning av prostatacancer i Europeiska unionen

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Bortfaller

Detaljer

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 162 - 14-04-2014

Skriftlig förklaring om utbildning och sysselsättning för personer med autismspektrumstörningar och liknande tillstånd

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Bortfaller

Detaljer

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Ingiven : 09-12-2013
Frist : 09-03-2014
Antal undertecknare : 160 - 10-03-2014

Skriftlig förklaring om främjande av juridikundervisning

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Bortfaller

Detaljer

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Ingiven : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal undertecknare : 58 - 10-12-2013

Skriftlig förklaring om skydd av barn vid bortföranden, bland annat i samband med vårdnadstvister

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Bortfaller

Detaljer

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Ingiven : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal undertecknare : 91 - 10-12-2013

Parlamentsfrågor

24

  Separate rules on people trafficking for the purpose of sexual exploitation

06-03-2014 E-002677/2014 Kommissionen

  EU strategy on reproductive health

11-02-2014 E-001448/2014 Kommissionen

  Youth labour mobility in the EU

10-01-2014 E-000220/2014 Kommissionen

  Revision of Commission Regulation (EU) No 1129/2011

09-01-2014 E-000192/2014 Kommissionen

  European citizens' rights

07-01-2014 P-000071/2014 Kommissionen

  Definition of a European citizen

07-11-2013 E-012620/2013 Kommissionen

  National strategies for Roma integration

26-09-2013 E-010957/2013 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen