Marju LAURISTIN

Inlägg under plenarsammanträden

58

Presentation av det estniska rådsordförandeskapets arbetsprogram (debatt)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

2016 års rapport om Turkiet (debatt)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.2)

E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar (debatt)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (debatt)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(14)

Försämring av situationen i östra Ukraina (debatt)

14-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-14(13)

En europeisk pelare för sociala rättigheter (debatt)

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

3

Yttranden i egenskap av föredragande

2

YTTRANDE över digitalisering av den europeiska industrin

EMPL
28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

1

YTTRANDE över rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

Institutionella förslag till resolution

27

Förslag till resolution om bekämpning av antisemitism

29-05-2017 B8-0383/2017

Gemensamt förslag till resolution om ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

  Motion for a resolution on Ukrainian political prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0195/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om förbindelserna mellan EU och Turkiet

22-11-2016 B8-1283/2016

Gemensamt förslag till resolution om situationen för journalister i Turkiet

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

Gemensamt förslag till resolution om situationen för samvetsfångar i Tadzjikistan

08-06-2016 RC-B8-0755/2016

  Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience

06-06-2016 B8-0762/2016

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om transatlantiska dataflöden

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Gemensamt förslag till resolution om Demokratiska republiken Kongo

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om luftfartssäkerhet och farliga flygningar av militärflygplan

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Bortfaller

Detaljer

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 106 - 06-01-2016

Skriftlig förklaring om ett effektivare och mer samordnat genomförande av EU:s makroregionala strategier

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Bortfaller

Detaljer

Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ

Ingiven : 27-04-2015
Frist : 27-07-2015
Antal undertecknare : 79 - 28-07-2015

Skriftliga frågor

8

  Microsoft/LinkedIn merger

04-11-2016 E-008372/2016 Kommissionen

Anklagelser om förskingring av EU-medel i Ungern

28-09-2016 E-007203/2016 Kommissionen

  VP/HR - Sentencing of Kazakh journalist Guzyal Baidalinova

08-06-2016 E-004710/2016 Kommissionen

EU:s motåtgärder mot ryska handelssanktioner mot Ukraina

04-01-2016 P-000001/2016 Kommissionen

Fri rörlighet och romer

02-07-2015 E-010695/2015 Kommissionen

Muntliga frågor

4

Romernas internationella dag

08-03-2017 O-000017/2017 Kommissionen

Romernas internationella dag

08-03-2017 O-000016/2017 Rådet

Konsekvenser av tribunalens beslut vad gäller uttalandet från EU och Turkiet?

06-03-2017 O-000014/2017 Kommissionen

Införande av gränsöverskridande e-identifieringsverktyg och onlinetjänster

08-03-2016 O-000042/2016 Kommissionen