Angélique DELAHAYE : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrike)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Frankrike)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik  
- AGRI_AD(2018)626781 -  
-
AGRI 
YTTRANDE över framtiden för livsmedel och jordbruk  
- ENVI_AD(2018)618229 -  
-
ENVI 
YTTRANDE över förslaget om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter  
- ENVI_AD(2018)615396 -  
-
ENVI 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel  
- AGRI_AD(2014)537498 -  
-
AGRI 

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) FR  
 

Si le fait de supprimer les changements d’heures saisonniers heure d’été/heure d’hiver au sein de l'Union européenne peut sembler être une bonne idée, celle-ci ne peut pas se faire dans n’importe quelles conditions. En effet, ce projet législatif laisse à chaque pays le choix de rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. De plus, la Commission européenne n’a mené aucune étude d’impact préalable. Devant le risque d’un manque de coordination entre les États membres qui déboucherait sur une usine à gaz, ainsi que les conséquences néfastes que cela pourrait avoir, j’ai voté contre ce rapport. Malheureusement, la majorité des députés européens l’ont soutenue. Ce texte constitue donc la position du Parlement pour les négociations avec le Conseil des ministres à venir.

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (A8-0245/2018 - Axel Voss) FR  
 

J’ai voté en faveur de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Il s’agit d’un grand pas en avant dans la régulation d’internet. Grâce à ce texte l’Union européenne va pouvoir protéger non seulement ses artistes et ses créateurs mais aussi des pans entiers de sa culture. L’Europe est capable de s’imposer face aux géants américains de l’internet. C’est une bonne nouvelle pour tous les Européens.

Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport qui vise à aligner les obligations de communication d’information dans les différents domaines de la politique environnementale. Le but étant d’améliorer le fonctionnement de la législation.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om internationell kartläggning av områden med skräp som flyter runt på haven  
- P8_DCL(2016)0093 - Bortfaller  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 86 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om en gemensam strategi som svar på zikaviruset  
- P8_DCL(2016)0060 - Bortfaller  
Csaba MOLNÁR , Miriam DALLI , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Carlos ZORRINHO , Birgit COLLIN-LANGEN , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Jytte GUTELAND , Christel SCHALDEMOSE , Angélique DELAHAYE  
Ingiven : 06-06-2016
Frist : 06-09-2016
Antal undertecknare : 47 - 07-09-2016
Skriftlig förklaring om att skänka osålda användbara livsmedel till välgörenhet  
- P8_DCL(2015)0061 - Godkänd av en majoritet  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Ingiven : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Datum för antagande : 14-01-2016
Förteckning över undertecknare : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Antal undertecknare : 388 - 15-01-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen