Jean ARTHUIS : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 31-08-2017 : Union des Démocrates et Indépendants (Frankrike)
 • 01-09-2017 / 01-07-2019 : La République en marche (Frankrike)

Ordförande 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetutskottet
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetutskottet

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Budgetutskottet
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottsordförandekonferensen
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Iran
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Budgetutskottet
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottsordförandekonferensen

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien
 • 17-10-2014 / 18-01-2017 : Budgetkontrollutskottet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetkontrollutskottet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013  
- BUDG_AD(2018)626923 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet  
- BUDG_AD(2018)620816 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020  
- BUDG_AD(2018)616571 -  
-
BUDG 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och nr 1041/2009/EG  
- BUDG_AD(2016)592201 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG  
- BUDG_AD(2016)589310 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över förberedelsen av eftervalsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag  
- AGRI_AD(2016)577060 -  
-
AGRI 

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Europeiska försvarsfonden (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) FR  
 

J’ai voté en faveur du Fonds européen de la défense. Il s’agit d’une avancée remarquable pour ce projet de défense européenne présent dans les tuyaux depuis les années 1950. Néanmoins, son budget, de 13 milliards d’euros sur la période 2021-2027, reste minime en comparaison des budgets de défense nationaux. Il aura au moins le mérite d’amorcer une rationalisation des coûts en la matière en Europe, condition importante pour assurer la pérennité de nos armées. C’est un outil important mis à la disposition d’une Europe qui protège; à nos États maintenant de l’exploiter au mieux et de coopérer en bonne foi, intelligence et solidarité.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce texte. Bien que contrainte par la faiblesse de ses moyens et prérogatives en matière d’investissements, l’Union européenne fait preuve de génie grâce à cet instrument qui lui assurera un levier financier pour atteindre ses objectifs en matière d’infrastructures, d’innovation, de recherche, de soutien aux PME et de développement du capital humain. Je loue en particulier le travail de simplification et d’harmonisation entrepris par nos institutions qui permettra de soulager les bénéficiaires devant se conformer à des procédures longues et complexes pour bénéficier de ces financements essentiels à leur croissance.

Den europeiska gräns- och kustbevakningen (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) FR  
 

J’ai voté pour ce texte réformant « Frontex ». Je salue la création de 10 000 postes d’ici 2027 ainsi que l’élargissement de son champ d’action. Il s’agit d’un texte primordial pour la construction d’une Europe qui protège.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen