Tiziana BEGHIN : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Grupplösa
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Kassör

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Italien)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Budgetkontrollutskottet
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för internationell handel
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Indien
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för internationell handel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 14-07-2014 / 12-02-2018 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet
 • 07-05-2015 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 18-04-2016 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz  
- INTA_AD(2019)630624 -  
-
INTA 
YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 
YTTRANDE över palmolja och avverkning av regnskogar  
- INTA_AD(2017)592301 -  
-
INTA 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning  
- INTA_AD(2019)629518 -  
-
INTA 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel  
- INTA_AD(2018)628707 -  
-
INTA 
YTTRANDE över genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien  
- INTA_AD(2018)619163 -  
-
INTA 

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) IT  
 

In caso di hard Brexit, la proposta in oggetto, intende chiarire la situazione dei cittadini britannici per quanto concerne la politica dei visti. Attualmente, esentare i cittadini britannici dall'obbligo del visto, è l'unica decisione ragionevole da prendere ed ho per questo, votato a favore.

Säkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) IT  
 

Questa proposta di regolamento mira a rafforzare le attuali disposizioni in materia di sicurezza in tre ambiti: le carte d'identità dei cittadini dell'UE; gli attestati di registrazione rilasciati ai cittadini dell'Unione che risiedono per più di tre mesi in uno Stato membro ospitante; e infine le carte di soggiorno rilasciate ai familiari dei cittadini dell'Unione che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro. Il fine ultimo di questo rafforzamento è la lotta alla frode di identità.
Le carte d'identità dovranno essere prodotte utilizzando un modello uniforme tipo carta di credito, comprendere una zona funzionale a lettura ottica ed essere conformi alle norme minime di sicurezza stabilite dall'ICAO. Dovranno inoltre includere una foto e due impronte del titolare, conservate in formato digitale, su un microchip senza contatto. A tal proposito, le autorità nazionali dovranno garantire la sicurezza del microchip stesso e dei dati in esso contenuti, in modo che non possano essere oggetto di violazione o di accesso non autorizzato.
Si specificano inoltre le informazioni minime che devono figurare nei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'UE, oltre ad armonizzare il modello e altre specifiche delle carte di soggiorno rilasciate a cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'Unione. Ho votato a favore.

Förvaltning av vägars säkerhet (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) IT  
 

Ho votato a favore della proposta in oggetto, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e finalizzata a colmare le carenze della direttiva 2008/96/CE.
Considerando che l'avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 (obiettivo "zero vittime") è un obiettivo strategico dell'Unione europea, il testo intende aumentare la sicurezza in superficie delle infrastrutture stradali.
Introduce dunque le seguenti modifiche: estendere l'ambito di applicazione oltre la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), per includere autostrade e strade principali; fissare requisiti di prestazione generali per la segnaletica orizzontale e verticale così da facilitare l'introduzione di sistemi di mobilità cooperativa, connessa e automatizzata; tutelare le esigenze degli utenti della strada vulnerabili; e infine instaurare uno scambio di buone prassi tra gli Stati membri.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Individuella förslag till resolution  
Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om huruvida höghastighetsjärnvägen mellan Lyon och Turin verkligen bör byggas  
- P8_DCL(2016)0111 - Bortfaller  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 43 - 25-01-2017
Skriftlig förklaring om att integrera skolidrotten för att utveckla idrottstalanger hos lovande elever med och utan funktionsnedsättning på ett hållbart sätt  
- P8_DCL(2016)0080 - Bortfaller  
Hannu TAKKULA , Ivan JAKOVČIĆ , Adam GIEREK , Marc TARABELLA , Theodoros ZAGORAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Santiago FISAS AYXELÀ , Morten LØKKEGAARD , Merja KYLLÖNEN , Jozo RADOŠ , Virginie ROZIÈRE , Tiziana BEGHIN  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 71 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om skuldomförhandling  
- P8_DCL(2016)0043 - Bortfaller  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Nikolaos CHOUNTIS , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Notis MARIAS  
Ingiven : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal undertecknare : 75 - 28-07-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Kontakt