• Sorin   MOISĂ  

Sorin MOISĂ : Yttranden i egenskap av skuggföredragande - 8:e valperioden 

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik  
- INTA_AD(2016)589318 -  
-
INTA 
YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan  
- INTA_AD(2014)537396 -  
-
INTA