Daniela AIUTO : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Grupplösa
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 30-09-2018 : Movimento 5 Stelle (Italien)
 • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Independent (Italien)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för transport och turism
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för transport och turism
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med Vitryssland
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
 • 19-01-2017 / 09-05-2017 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över ämnet ”en EU-extern strategi för bekämpning av barnäktenskap och tvångsäktenskap – nästa steg”  
- FEMM_AD(2018)616622 -  
-
FEMM 
YTTRANDE över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014)  
- FEMM_AD(2015)551863 -  
-
FEMM 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen  
- TRAN_AD(2017)595741 -  
-
TRAN 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Svar på frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Svar på ledamöternas frågor till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Individuella förslag till resolution  
Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om huruvida höghastighetsjärnvägen mellan Lyon och Turin verkligen bör byggas  
- P8_DCL(2016)0111 - Bortfaller  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 43 - 25-01-2017
Skriftlig förklaring om åtgärder till stöd för anhörigvårdare  
- P8_DCL(2016)0002 - Bortfaller  
Gianluca BUONANNO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Lorenzo FONTANA , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Mireille D'ORNANO , Mylène TROSZCZYNSKI , Bruno GOLLNISCH  
Ingiven : 18-01-2016
Frist : 18-04-2016
Antal undertecknare : 28 - 19-04-2016
Skriftlig förklaring om cancer och primärprevention  
- P8_DCL(2015)0054 - Bortfaller  
Piernicola PEDICINI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Laura FERRARA , Dario TAMBURRANO , Marco VALLI , Marco ZULLO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Brando BENIFEI , Mara BIZZOTTO , José BLANCO LÓPEZ , Biljana BORZAN , Lynn BOYLAN , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Alberto CIRIO , Therese COMODINI CACHIA , Ian DUNCAN , Ismail ERTUG , Lampros FOUNTOULIS , Enrico GASBARRA , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Antanas GUOGA , Hans-Olaf HENKEL , Stelios KOULOGLOU , Valentinas MAZURONIS , Victor NEGRESCU , Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Pavel POC , Laurenţiu REBEGA , Matteo SALVINI , Christel SCHALDEMOSE , Ivan ŠTEFANEC , Tibor SZANYI , Ivo VAJGL , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 146 - 06-01-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen