Brando BENIFEI : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Italien)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 14-07-2014 / 16-07-2014 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan
 • 17-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Underutskottet för säkerhet och försvar

Suppleant 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegationen för förbindelserna med Palestina
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Palestina

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+)  
- A8-0461/2018 -  
-
EMPL 

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG om interimsbetänkandet om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse  
- EMPL_AD(2018)628615 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019  
- AFET_AD(2018)623654 -  
-
AFET 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU  
- EMPL_AD(2018)612191 -  
-
EMPL 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning  
- EMPL_AD(2018)613586 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 och (EU) 2016/1624  
- AFET_AD(2017)604668 -  
-
AFET 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Mindre interpellationer 
Mindre interpellationer för skriftligt besvarande, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 130a, bilaga III

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Genomförande av miljöansvarsdirektivet (A8-0297/2017 - Laura Ferrara) IT  
 

Oggi ho votato a favore della risoluzione in oggetto, riguardante l'applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale (ELD). Il testo constata che, oltre al ritardo e alla mancanza di parità nel recepimento dell'ELD da parte di diversi Stati membri, vi sia una significativa assenza di chiarezza e di uniformità nell'applicazione dei concetti principali, nonché capacità e competenze non sufficientemente sviluppate. Come sottolineato dalla relazione della Commissione, il recepimento dell'ELD è attualmente del tutto eterogeneo sia in termini giuridici sia pratici, con grande variabilità del numero di casi tra gli Stati membri. La risoluzione chiede di rivedere quanto prima l'ELD e di rivedere la definizione di "danno ambientale", soprattutto in relazione ai criteri per la determinazione degli effetti negativi significativi sulle specie e gli habitat protetti, in modo che sia efficace, omogenea e funzionale alla veloce evoluzione dei fattori inquinanti derivanti dalle attività industriali. Sostengo dunque il testo in votazione, secondo il quale occorrono ulteriori sforzi per consentire una parificazione normativa a livello europeo in materia di responsabilità ambientale.

En ram för enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar (A8-0387/2016 - Paul Tang) IT  
 

Oggi ho votato a favore della risoluzione in oggetto, che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, e instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). La cartolarizzazione, che è un elemento importante ai fini del buon funzionamento dei mercati finanziari, se strutturata in modo solido, costituisce un canale di diversificazione delle fonti di finanziamento e di ripartizione più ampia del rischio all'interno del sistema finanziario dell'Unione. Il presente regolamento riconosce tuttavia i rischi di una maggiore interconnessione e di leva finanziaria eccessiva che la cartolarizzazione comporta e incoraggia pertanto le autorità competenti a procedere a una vigilanza micro-prudenziale della partecipazione di un ente finanziario al mercato. Sostengo perciò il testo in votazione, affinché l'Unione definisca con precisione la cartolarizzazione STS, per evitare una disparità di condizioni e pratiche di arbitraggio regolamentare.

Tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (A8-0388/2016 - Othmar Karas) IT  
 

Oggi ho votato a favore della risoluzione in oggetto, relativa ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. La cartolarizzazione, che è un elemento importante ai fini del buon funzionamento dei mercati finanziari, se strutturata in modo solido, costituisce un canale di diversificazione delle fonti di finanziamento e di ripartizione più ampia del rischio all'interno del sistema finanziario dell'Unione. Il presente regolamento riconosce tuttavia i rischi di una maggiore interconnessione e di leva finanziaria eccessiva che la cartolarizzazione comporta e incoraggia pertanto le autorità competenti a procedere a una vigilanza microprudenziale della partecipazione di un ente finanziario al mercato. Sostengo dunque il testo in votazione, che presenta i requisiti prudenziali per la cartolarizzazione STS e propone che i metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni in una cartolarizzazione siano gli stessi per tutti gli enti.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om behovet av att stödja och främja anställbarheten för ungdomar i Europa-Medelhavsområdet  
- P8_DCL(2016)0116 - Bortfaller  
Tokia SAÏFI , Mariya GABRIEL , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO  
Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 88 - 25-01-2017
Skriftlig förklaring om bekämpning av homofobi, transfobi och bifobi i EU  
- P8_DCL(2016)0100 - Bortfaller  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 51 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om arbetsförhållandena för hotellstädare i Europeiska unionen  
- P8_DCL(2016)0076 - Bortfaller  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 76 - 13-12-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  15G306
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T06141
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadress 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 15G210
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: