• Amjad   BASHIR  

Amjad BASHIR : Yttranden i egenskap av skuggföredragande - 8:e valperioden 

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster  
- ITRE_AD(2018)627047 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen  
- ITRE_AD(2018)615451 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ  
- EMPL_AD(2017)601037 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen  
- ITRE_AD(2017)597738 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2015: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll  
- EMPL_AD(2017)592095 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2015  
- EMPL_AD(2017)592089 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan  
- EMPL_AD(2017)592088 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015  
- EMPL_AD(2017)592091 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015  
- EMPL_AD(2017)592092 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015  
- EMPL_AD(2017)592094 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall  
- ITRE_AD(2016)582196 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 96/50/EG och rådets direktiv 91/672/EEG  
- EMPL_AD(2016)585569 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden  
- ITRE_AD(2016)583955 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar  
- EMPL_AD(2016)576819 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över "Hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden?"  
- EMPL_AD(2016)577059 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar  
- AFET_AD(2016)573135 -  
-
AFET 
YTTRANDE över årsrapporten om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning 2014  
- EMPL_AD(2016)569846 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan  
- EMPL_AD(2016)571661 -  
-
EMPL 
YTTRANDE Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2014: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll  
- EMPL_AD(2016)571662 -  
-
EMPL