Amjad BASHIR : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Grupplösa
 • 20-10-2014 / 22-01-2015 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot
 • 23-01-2015 / 01-07-2019 : Gruppen Europeiska konservativa och reformister - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 28-01-2015 : United Kingdom Independence Party (Förenade kungariket)
 • 29-01-2015 / 01-07-2019 : Conservative Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 28-01-2015 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 10-02-2015 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan
 • 11-02-2015 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 05-11-2014 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 05-11-2014 / 13-11-2014 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 05-11-2014 / 22-01-2015 : Utskottet för internationell handel
 • 05-01-2015 / 22-01-2015 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 28-01-2015 / 18-01-2017 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 09-02-2015 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19-05-2015 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo
 • 15-12-2015 / 18-01-2017 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

BETÄNKANDE om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer  
- A8-0246/2017 -  
-
AFET 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster  
- ITRE_AD(2018)627047 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen  
- ITRE_AD(2018)615451 -  
-
ITRE 

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part