Therese COMODINI CACHIA : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 23-06-2017 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 23-06-2017 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegationen för förbindelserna med Palestina
 • 14-07-2014 / 23-06-2017 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 19-01-2017 / 23-06-2017 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 10-03-2017 / 23-06-2017 : Delegationen för förbindelserna med Palestina

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 14-07-2014 / 23-06-2017 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • 26-11-2014 / 18-01-2017 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 24-06-2016 / 23-06-2017 : Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 • 19-01-2017 / 23-06-2017 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 19-01-2017 / 23-06-2017 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 205a

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 53, artikel 54, bilaga V

YTTRANDE över kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet  
- CULT_AD(2017)603034 -  
-
CULT 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG  
- CULT_AD(2017)592366 -  
-
CULT 
YTTRANDE över en konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar  
- JURI_AD(2016)587490 -  
-
JURI 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 205a

YTTRANDE över internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G  
- CULT_AD(2017)595493 -  
-
CULT 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet  
- JURI_AD(2017)592336 -  
-
JURI 
YTTRANDE över investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag: utvärdering av rapporten enligt artikel 16.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser  
- CULT_AD(2016)582241 -  
-
CULT 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 123, artikel 128, artikel 130b, artikel 135

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 128

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 183

Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) EN  
 

The EU should not draw up a list of Conflict-Affected and High Risk Areas, but rather provide companies with the tools they need in a handbook.
I generally support the proposal for Regulation of the Commission towards more effective level of the EU supply chain for these minerals.
Like the rapporteur I welcome the accompanying measures foreseen in the accompanying communication to promote high levels of participation and hope that not only these measures can be implemented in parallel with the Regulation, but that Parliament will also be kept informed of their implementation.
I believe the SMEs should be put in a position to participate in the EU system if they want to be part of the avant-garde, but let’s not force them. I support the view that also in this respect the Commission is right to choose for the voluntary approach. With the right incentives and assistance, as foreseen in the accompanying measures, SMEs can be convinced to participate out of their free will and in line with their business logic.

Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn (A8-0150/2016 - Marco Affronte) EN  
 

. ‒ I agree that the Member States should determine the way they collect data, but in order to be able to combine data on a regional level in a meaningful way, minimum requirements for data quality, coverage and compatibility should be agreed by Member States, taking into account the fact that, in some regions, sea areas are managed jointly with third countries which have sovereignty or jurisdiction over waters in those regions.
Strengthening regional cooperation, in line with the regionalisation of the CFP, is one of the objectives and in that respect it is necessary to harmonise procedures for data collection, analysis and availability to end-users in the various marine regions. For the sake of simplification and rationalisation, and to avoid duplication of data collection, the information to be collected should be selected on the basis of its value, the demand for it and the impact analysing it could have.

Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler) EN  
 

I agree that CSDP should be an effective, structured common policy that generates an added value, and not a mere sum of the national policies of the Member States or their lowest common denominator. Two thirds of EU citizens surveyed would like to see more EU engagement through Member States’ commitment in matters of security and defence policy. Member States should seek how to adopt the decision on common defence in accordance with their respective constitutional requirements. To support this, the report advocates the establishment of a standing ‘defence matters’ working group of members of the Commission, to be chaired by the VP/HR.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 130, bilaga II

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om kryptering  
- P8_DCL(2016)0073 - Bortfaller  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 56 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om förebyggande av jordbävningar  
- P8_DCL(2016)0012 - Bortfaller  
Enrico GASBARRA , Massimo PAOLUCCI , Therese COMODINI CACHIA , José Inácio FARIA , Benedek JÁVOR , Renata BRIANO , Patricija ŠULIN , Victor NEGRESCU , Salvatore CICU , Kostadinka KUNEVA , Nicola CAPUTO , Ivana MALETIĆ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 104 - 25-05-2016
Skriftlig förklaring om diabetes  
- P8_DCL(2016)0008 - Godkänd av en majoritet  
Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Theodoros ZAGORAKIS , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI  
Ingiven : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Datum för antagande : 02-05-2016
Antal undertecknare : 405 - 02-05-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen