Therese COMODINI CACHIA

Inlägg under plenarsammanträden

721

Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (debatt)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(14)

Erkännande av innehållet i civilståndshandlingar (debatt)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(22)

Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)

01-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-01(7.8)

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

6

Yttranden i egenskap av föredragande

3

YTTRANDE över kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet

CULT
27-06-2017 CULT_AD(2017)603034

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG

CULT
27-01-2017 CULT_AD(2017)592366

YTTRANDE över en konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar

JURI
14-10-2016 JURI_AD(2016)587490

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

5

YTTRANDE över internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G

CULT
01-03-2017 CULT_AD(2017)595493

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

YTTRANDE över investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag: utvärdering av rapporten enligt artikel 16.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser

CULT
14-10-2016 CULT_AD(2016)582241

YTTRANDE över genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen

CULT
21-04-2016 CULT_AD(2016)575351

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden

JURI
26-03-2015 JURI_AD(2015)546831

Institutionella förslag till resolution

153

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Vitryssland

05-04-2017 RC-B8-0253/2017

Gemensamt förslag till resolution om Bangladesh, inbegripet barnäktenskap

05-04-2017 RC-B8-0252/2017

Gemensamt förslag till resolution Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella

05-04-2017 RC-B8-0245/2017

  Motion for a resolution on Bangladesh, including child marriages

03-04-2017 B8-0264/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Belarus

03-04-2017 B8-0263/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Russia, the arrest of Alexei Navalny and other protestors

03-04-2017 B8-0251/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Gemensamt förslag till resolution om ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

  Motion for a resolution on the Philippines, the case of senator Leila M. De Lima

13-03-2017 B8-0226/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Skriftliga förklaringar

5

Skriftlig förklaring om kryptering

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Bortfaller

Detaljer

Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS

Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 56 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om förebyggande av jordbävningar

24-02-2016 P8_DCL(2016)0012 Bortfaller

Detaljer

Enrico GASBARRA , Massimo PAOLUCCI , Therese COMODINI CACHIA , José Inácio FARIA , Benedek JÁVOR , Renata BRIANO , Patricija ŠULIN , Victor NEGRESCU , Salvatore CICU , Kostadinka KUNEVA , Nicola CAPUTO , Ivana MALETIĆ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ

Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 104 - 25-05-2016

Skriftlig förklaring om diabetes

01-02-2016 P8_DCL(2016)0008 Godkänd av en majoritet

Detaljer

Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Theodoros ZAGORAKIS , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI

Ingiven : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Datum för antagande : 02-05-2016
Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 02 till protokollet av den 09-05-2016
Antal undertecknare : 405 - 02-05-2016

Skriftlig förklaring om epilepsi

18-01-2016 P8_DCL(2016)0001 Bortfaller

Detaljer

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Aldo PATRICIELLO , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Lefteris CHRISTOFOROU , Nedzhmi ALI , Victor NEGRESCU , Therese COMODINI CACHIA , Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Rolandas PAKSAS , Sophie MONTEL , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN

Ingiven : 18-01-2016
Frist : 18-04-2016
Antal undertecknare : 87 - 19-04-2016

Skriftlig förklaring om cancer och primärprevention

05-10-2015 P8_DCL(2015)0054 Bortfaller

Detaljer

Piernicola PEDICINI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Laura FERRARA , Dario TAMBURRANO , Marco VALLI , Marco ZULLO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Brando BENIFEI , Mara BIZZOTTO , José BLANCO LÓPEZ , Biljana BORZAN , Lynn BOYLAN , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Alberto CIRIO , Therese COMODINI CACHIA , Ian DUNCAN , Ismail ERTUG , Lampros FOUNTOULIS , Enrico GASBARRA , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Antanas GUOGA , Hans-Olaf HENKEL , Stelios KOULOGLOU , Valentinas MAZURONIS , Victor NEGRESCU , Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Pavel POC , Laurenţiu REBEGA , Matteo SALVINI , Christel SCHALDEMOSE , Ivan ŠTEFANEC , Tibor SZANYI , Ivo VAJGL , Tomáš ZDECHOVSKÝ

Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 146 - 06-01-2016

Skriftliga frågor

81

  The correlation between Bisphenol A and diabetes

24-02-2017 E-001240/2017 Kommissionen

  Analysis of the 5G Action Plan

01-02-2017 E-000711/2017 Kommissionen

  Digital inclusion

01-02-2017 E-000710/2017 Kommissionen

  Internet connectivity in remote areas

01-02-2017 E-000709/2017 Kommissionen

  5G and education

01-02-2017 E-000708/2017 Kommissionen

  Protection for outdoor workers

30-09-2016 E-007415/2016 Kommissionen

  New employment relationships

30-09-2016 E-007414/2016 Kommissionen

  Unfair dismissal of cancer patients

30-09-2016 E-007413/2016 Kommissionen

  EU Disability Card

30-09-2016 E-007412/2016 Kommissionen

  Natura 2000 site Miġra l-Ferħa

31-08-2016 E-006537/2016 Kommissionen

Muntliga frågor

4

Skriftliga förklaringar

21

 

Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)

16-03-2017

The EU should not draw up a list of Conflict-Affected and High Risk Areas, but rather provide companies with the tools they need in a handbook.
I generally support the proposal for Regulation of the Commission towards more effective level of the EU supply chain for these minerals.
Like the rapporteur I welcome the accompanying measures foreseen in the accompanying communication to promote high levels of participation and hope that not only these measures can be implemented in parallel with the Regulation, but that Parliament will also be kept informed of their implementation.
I believe the SMEs should be put in a position to participate in the EU system if they want to be part of the avant-garde, but let’s not force them. I support the view that also in this respect the Commission is right to choose for the voluntary approach. With the right incentives and assistance, as foreseen in the accompanying measures, SMEs can be convinced to participate out of their free will and in line with their business logic.

 

Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn (A8-0150/2016 - Marco Affronte)

16-03-2017

. ‒ I agree that the Member States should determine the way they collect data, but in order to be able to combine data on a regional level in a meaningful way, minimum requirements for data quality, coverage and compatibility should be agreed by Member States, taking into account the fact that, in some regions, sea areas are managed jointly with third countries which have sovereignty or jurisdiction over waters in those regions.
Strengthening regional cooperation, in line with the regionalisation of the CFP, is one of the objectives and in that respect it is necessary to harmonise procedures for data collection, analysis and availability to end-users in the various marine regions. For the sake of simplification and rationalisation, and to avoid duplication of data collection, the information to be collected should be selected on the basis of its value, the demand for it and the impact analysing it could have.

 

Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler)

16-03-2017

I agree that CSDP should be an effective, structured common policy that generates an added value, and not a mere sum of the national policies of the Member States or their lowest common denominator. Two thirds of EU citizens surveyed would like to see more EU engagement through Member States’ commitment in matters of security and defence policy. Member States should seek how to adopt the decision on common defence in accordance with their respective constitutional requirements. To support this, the report advocates the establishment of a standing ‘defence matters’ working group of members of the Commission, to be chaired by the VP/HR.

 

En integrerad EU-politik för Arktis (A8-0032/2017 - Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen)

16-03-2017

. ‒ The report marks a positive step towards an integrated EU policy on Arctic matters, identifying specific areas of action, and towards developing a more coherent framework for focused EU action.
Rising temperatures and melting sea ice affect the ecosystems worldwide by raising sea levels. This changes the composition of the sea mass and creates unpredictable weather patterns. Without effective action, the pace of climate change might accelerate even more in the future, affected by the melting of permafrost in the Arctic region. In this context, I agree with the rapporteur that channelling European structural and investment funds (ESIF) to measures for mainstreaming climate action in the Arctic, taking into account the local circumstances and special nature of the Arctic regions, is of the essence.
Finally, I see scope in corporate social responsibility for the activities of companies doing business in the Arctic region.

 

Rapport för 2016 om Montenegro (A8-0050/2017 - Charles Tannock)

16-03-2017

. ‒ Montenegro has achieved steady progress in the accession negotiations: so far 26 chapters have been opened for negotiations and two chapters have been provisionally closed. I agree with the call to the Council to speed up negotiations with Montenegro and encourage the opening and closing of further chapters in the accession negotiations in 2017. However, it should be made amply clear that conclusions should always respect human rights and fundamental freedoms in accordance with international obligations.
Like the rapporteur, I am concerned about continued gender-based domestic and sexual violence, and the lack of prosecutions and proper sentencing of perpetrators in line with international standards. There is still insufficient support and protection for victims. Adequate protection services should be put in place, enhancing relevant inter-institutional coordination and making effective use of the new unified database on cases of domestic violence.

 

E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo)

16-03-2017

I am a firm believer that e-democracy tools can help foster more active citizenship by improving participation, transparency and accountability in decision-making. It brings with it more knowledge about the EU in order to give the citizens more voice in political life. Ways of how to create online platforms so that members of the public can systematically be consulted before the European legislator takes decisions should be speeded up because the people feel the urge to get involved more directly in public life irrespective of the form, be it e-parliament, e-initiatives, e-voting, e-petitions, e-consultations and so on.
The development of complementary forms of engagement capable of contributing to mitigating the growth of public disaffection with traditional politics should be explored. As the report states, the scope of having this platform is enshrined in the principle of institutional openness, complying with the combination of real-time transparency and informed participation.
It is the ideal way of engaging young people in political debate, an opportunity to make best use of ICT in democratic procedures to suit the connectivity purpose.

 

Avtal mellan EU och Brasilien: ändring av medgivanden i Kroatiens bindningslista i samband med landets anslutning till EU (A8-0052/2017 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)

15-03-2017

The EU will incorporate in its schedule for the customs territory of the EU modifications related to tariff rate quotas on raw sugar and poultry meat. I agree we should grant consent to the conclusion of the Agreement even if the agreement is not about new concessions but compensations. There is an element of sensitiveness of the products under consideration for the whole EU agricultural sector which has raised some concerns. The relevant sectors have complained about the lack of involvement and consultation from the Commission during such negotiations which could have an impact on their future competitiveness on the EU market. We need to see to this more in the future to ensure that all stakeholders are appropriately consulted.

 

Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Danmark (A8-0051/2017 - Maria Grapini)

15-03-2017

I agree to proceed with the need to notify Parliament if there is a substantial departure from the text approved and the Council is to consult again if it intends to substantially amend the text approved by Parliament.

 

Inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Grekland (A8-0053/2017 - Claude Moraes)

15-03-2017

I agree to proceed with the Council draft calling upon the latter to notify Parliament if it intends to depart from the text approved by Parliament and consult Parliament again if it intends to substantially amend the text approved by Parliament

 

Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen (A8-0327/2016 - Patrizia Toia)

15-03-2017

I see scope in harmonising at EU level the allocation of frequencies, to provide businesses and citizens with universal high-speed wireless connectivity. The EU can negotiate internationally with a single voice, also in view of the rapid evolution of the sector and the social, economic, cultural and technological aspects affecting the use of the band or any part of it. By 2020, according to some statistics, mobile Internet traffic will increase by eight times compared to today, therefore, the capacity of the networks needs to be strengthened. The spectrum in the 700 MHz frequency band provides additional capacity and universal coverage, in particular for rural and remote areas, which are challenging in terms of the cost of investment in infrastructure. This is a must in an era where Internet of Things, Cloud, and mobile communication services, the digitisation of industrial sectors (Industry 4.0) and improvement of the efficiency of government departments (e-government) are rapidly increasing. Innovative services for citizens and businesses should be supported through national roadmaps in order to fulfil their obligations relating to the repurposing of the 700 MHz frequency band for wireless broadband.