Bodil VALERO : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 18-12-2016 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot
 • 19-12-2016 / 01-07-2019 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Vice ordförande

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Miljöpartiet de gröna (Sverige)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för framställningar
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underutskottet för säkerhet och försvar

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
YTTRANDE över kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser  
- LIBE_AD(2016)576750 -  
-
LIBE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen  
- LIBE_AD(2016)576870 -  
-
LIBE 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Mindre interpellationer 
Mindre interpellationer för skriftligt besvarande, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 130a, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens)  
 

Miljöpartiet de gröna ser behovet av en gemensam och effektiv strategi mot terrorism och radikalisering och välkomnar således Europaparlamentets arbete på området. Men vi menar att de rekommendationer som anges i rapporten bör vara nyanserade, rättssäkra och ta grund i skyddet av demokrati och medborgarnas grundläggande rättigheter. Betänkandet drar problematiska paralleller och slutsatser mellan migration och terrorism och diskriminerar därmed en stor grupp människor. Betänkandet innehåller även långtgående förslag om utvidgning av datainsamling och övervakning som inskränker medborgares integritet och rätt till privatliv. Även om betänkandet innehåller en del positiva rekommendationer till medlemsländerna om förebyggande arbete, som t.ex. striktare regler vad gäller tillgång till vapen och stärkta kontroller av penningtvätt, anser vi att betänkandet sammantaget har fel fokus när det gäller arbetet med att förebygga och motverka radikalisering som leder till våldsam extremism. Därför valde vi att rösta ner betänkandet i slutomröstningen.

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken: clearingsystem och betalningssystem (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner)  
 

. – Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om Libyen (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)  
 

. – Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen