Bodil VALERO
 • Bodil
  VALERO
 • Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • Vice ordförande
 • Sverige Miljöpartiet de gröna
 • Född: 14 maj 1958, Ljungarum

Inlägg under plenarsammanträden

125

Humanitär nödsituation i Medelhavet: stöd till lokala och regionala myndigheter (debatt)

03-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-03(20)

Situationen i Jemen (debatt)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

Somalia (debatt)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.2)

Burundi (debatt)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.3)

Förbindelserna EU-Nato (debatt)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(16)

Situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(5.1)

Användningen av medel från föranslutningsinstrumentet i Turkiet (debatt)

30-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-30(26)

Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (debatt)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(18)

Betänkanden i egenskap av föredragande

3

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

45

BETÄNKANDE om årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt

LIBE
03-05-2018 A8-0160/2018

Yttranden i egenskap av föredragande

2

YTTRANDE över kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser

LIBE
27-05-2016 LIBE_AD(2016)576750

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen

LIBE
18-05-2016 LIBE_AD(2016)576870

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

16

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri

AFET
25-01-2018 AFET_AD(2018)612300

YTTRANDE över nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020

LIBE
30-11-2017 LIBE_AD(2017)612221

YTTRANDE över EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling

LIBE
29-09-2017 LIBE_AD(2017)607871

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014

AFET
01-06-2017 AFET_AD(2017)601073

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)

AFET
04-05-2017 AFET_AD(2017)599593

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna

LIBE
28-02-2017 LIBE_AD(2017)600925

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010

AFET
02-12-2016 AFET_AD(2016)589496

YTTRANDE Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG

AFET
20-05-2016 AFET_AD(2016)580484

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning nr 562/2006 (EG) vad gäller stärkandet av kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna

AFET
18-05-2016 AFET_AD(2016)578843

Institutionella förslag till resolution

248

  Motion for a resolution on the rise in neo-fascist violence in Europe

17-10-2018 B8-0482/2018

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Jemen

03-10-2018 RC-B8-0444/2018

  Motion for a resolution on Mass arbitrary detention of Uyghurs and Kazakhs in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region

01-10-2018 B8-0460/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on United Arab Emirates, notably the situation of human rights defender Ahmed Mansoor

01-10-2018 B8-0456/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om situationen i Jemen

01-10-2018 B8-0447/2018

Gemensamt förslag till resolution om Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

Skriftliga frågor

103

EU:s migrationspolitik i Niger: Önskelistor och negativa effekter

28-09-2018 E-004958/2018 Kommissionen

Rådets beslut om lanseringen av en "gemensam försvarspolitik"

28-09-2018 P-004957/2018 Rådet

Försvunnen baskisk medborgare som hittades död i Sverige. Transport av kvarlevorna

03-09-2018 E-004475/2018 Kommissionen

VP/HR - Krigsbrott av maliska soldater i den gemensamma G5 Sahel-styrkan den 19 maj 2018 i Boulikessi

07-08-2018 P-004236/2018 Kommissionen

Register över romer i Italien

10-07-2018 P-003797/2018 Kommissionen

VP/HR - Syrisk säkerhetstjänsteman i Italien trots EU:s sanktioner

19-03-2018 E-001661/2018 Kommissionen

Förvar av ensamkommande barn i celler på polisstationer i Grekland

06-03-2018 E-001400/2018 Kommissionen

Muntliga frågor

19

Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter

03-10-2018 O-000110/2018 Kommissionen

Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter

03-10-2018 O-000109/2018 Rådet

Finansiering via föranslutningsinstrument till Turkiet för migrationshantering

17-05-2018 O-000051/2018 Kommissionen

Interpols arresteringsorder (efterlysningar) och Turkiet

08-09-2017 O-000073/2017 Kommissionen

Interpols arresteringsorder (efterlysningar) och Turkiet

08-09-2017 O-000072/2017 Rådet

Krympande utrymme för det civila samhället

15-06-2017 O-000056/2017 Kommissionen

Krympande utrymme för det civila samhället

15-06-2017 O-000055/2017 Rådet

Människohandel

24-03-2017 O-000024/2017 Kommissionen

Romernas internationella dag

08-03-2017 O-000017/2017 Kommissionen

Romernas internationella dag

08-03-2017 O-000016/2017 Rådet

Interpellationer

1

VP/HR - Israels bosättningspolitik

27-01-2017 K-000001/2017

Skriftliga förklaringar

9

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken: clearingsystem och betalningssystem (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner)

04-07-2018

. – Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om Libyen (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)

30-05-2018

. – Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

Presidentvalet i Venezuela (B8-0225/2018)

03-05-2018

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl, eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att ”förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare”. Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge, varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

Jämställdhet inom mediesektorn i EU (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)

17-04-2018

Detta initiativbetänkande är ett bra betänkande om den viktiga frågan om att förbättra jämställdheten i mediesektorn. Det finns allvarliga problem med jämställdheten inom mediesektorn och betänkandet innehåller flera goda förslag på åtgärder för att förbättra detta. Det finns dock enskilda formuleringar i texten som är problematiska ur ett yttrandefrihetsperspektiv, men det här är inte är ett lagstiftande betänkande. Sammantaget är helheten tydligt övervägande positiv och vi röstade för.

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

Vi röstade för resolutionen då den i stora drag är en bra kompromiss, men vill framhålla vikten av att parlamentet inte fastställer sin position i så skarpa ordalag att det blir svårt för förhandlarna att nå en uppgörelse.

Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

Bekämpande av terrorism (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)

16-02-2017

Miljöpartiet de gröna ser behovet av effektiv lagstiftning och operativa åtgärder mot terrorism. Det är också viktigt att lagstiftningen, som är tänkt att skydda demokratin och medborgarnas demokratiska rättigheter är så precist utformad att det inte lämnar utrymme för tolkningar som kan användas för att inskränka desamma. I nuläget lämnar förslaget för stort utrymme för sådana tolkningar, vilket innebär stora risker för rättssäkerheten.
I direktivet kriminaliseras exempelvis ”hyllande av terrorism” och ”självstudier” av terrorism. Syftet är att motverka uppvigling och självradikalisering på nätet, men med otydliga definitioner av vad som kan klassificeras som ”hyllande” eller ”självstudier” blir det möjligt att tillämpa gentemot betydligt fler grupper än de som direktivet avser att ringa in. Därför valde vi att avstå i slutomröstningen.

En europeisk pelare för sociala rättigheter (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet har tagit initiativ till en europeisk pelare för sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor är nödvändigt.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna bör dessa frågor beslutas på nationell nivå. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen för lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E242
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05063
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E242
  1047 Brussels