Bodil VALERO
 • Bodil
  VALERO
 • Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • Vice ordförande
 • Sverige Miljöpartiet de gröna
 • Född: 14 maj 1958, Ljungarum

Inlägg under plenarsammanträden

115

Situationen i Syrien (debatt)

13-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-13(17)

Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 (debatt)

28-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-28(22)

Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet - Situationen i Afrin (Syrien) (debatt)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(15)

Situationen i Kenya (debatt)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(13)

Situationen i Afghanistan (debatt)

12-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-12(10)

Betänkanden i egenskap av föredragande

3

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

35

BETÄNKANDE om aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism

LIBE
11-10-2017 A8-0294/2017

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Turkiet

AFET
26-06-2017 A8-0234/2017

BETÄNKANDE över en integrerad EU-politik för Arktis

ENVI AFET
08-02-2017 A8-0032/2017

Yttranden i egenskap av föredragande

2

YTTRANDE över kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser

LIBE
27-05-2016 LIBE_AD(2016)576750

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen

LIBE
18-05-2016 LIBE_AD(2016)576870

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

18

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri

AFET
25-01-2018 AFET_AD(2018)612300

YTTRANDE över nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020

LIBE
30-11-2017 LIBE_AD(2017)612221

YTTRANDE över EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling

LIBE
29-09-2017 LIBE_AD(2017)607871

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014

AFET
01-06-2017 AFET_AD(2017)601073

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)

AFET
04-05-2017 AFET_AD(2017)599593

YTTRANDE över en ny handelsram mellan EU och Turkiet och en modernisering av tullunionen

AFET
01-03-2017 AFET_AD(2017)597544

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna

LIBE
28-02-2017 LIBE_AD(2017)600925

YTTRANDE över en ny handelsram mellan EU och Turkiet och en modernisering av tullunionen

LIBE
10-02-2017 LIBE_AD(2017)595635

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010

AFET
02-12-2016 AFET_AD(2016)589496

YTTRANDE Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

Institutionella förslag till resolution

218

  Motion for a resolution on the situation in the Gaza strip

16-04-2018 B8-0210/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0206/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on the arrest of human rights defenders in Sudan, notably the case of Sakharov Prize laureate Salih Mahmoud Osman

12-03-2018 B8-0161/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om situationen i Syrien

12-03-2018 B8-0142/2018

Gemensamt förslag till resolution om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet

07-02-2018 RC-B8-0082/2018

  Motion for a resolution on Executions in Egypt

05-02-2018 B8-0112/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on child slavery in Haiti

05-02-2018 B8-0101/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om situationen för UNRWA

05-02-2018 B8-0090/2018

Skriftliga frågor

95

VP/HR - Syrisk säkerhetstjänsteman i Italien trots EU:s sanktioner

19-03-2018 E-001661/2018 Kommissionen

Förvar av ensamkommande barn i celler på polisstationer i Grekland

06-03-2018 E-001400/2018 Kommissionen

Hot mot yttrandefriheten i Spanien

27-02-2018 E-001252/2018 Kommissionen

Luftfartsavtalet EU-Marocko och Västsahara

08-02-2018 E-000827/2018 Kommissionen

Västsahara och EU-flygfrakt

08-02-2018 E-000826/2018 Kommissionen

Rättslig grund för export från Västsahara till EU

08-02-2018 E-000824/2018 Kommissionen

GD MARE:s utvärdering av partnerskapsavtalet för fiske EU-Marocko

08-02-2018 E-000823/2018 Kommissionen

Västsahara och säkerhet för EU:s flygbolag och passagerare

08-02-2018 E-000822/2018 Kommissionen

EU-godkända anläggningar i Västsahara

08-02-2018 E-000821/2018 Kommissionen

Muntliga frågor

16

Interpols arresteringsorder (efterlysningar) och Turkiet

08-09-2017 O-000073/2017 Kommissionen

Interpols arresteringsorder (efterlysningar) och Turkiet

08-09-2017 O-000072/2017 Rådet

Krympande utrymme för det civila samhället

15-06-2017 O-000056/2017 Kommissionen

Krympande utrymme för det civila samhället

15-06-2017 O-000055/2017 Rådet

Människohandel

24-03-2017 O-000024/2017 Kommissionen

Romernas internationella dag

08-03-2017 O-000017/2017 Kommissionen

Romernas internationella dag

08-03-2017 O-000016/2017 Rådet

Mindre interpellation - VP/HR - Israels bosättningspolitik

27-01-2017 O-000006/2017 Kommissionen

45-årsdagen för romernas internationella dag

22-03-2016 O-000051/2016 Kommissionen

45-årsdagen för romernas internationella dag

22-03-2016 O-000050/2016 Rådet

Skriftliga förklaringar

5

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

Vi röstade för resolutionen då den i stora drag är en bra kompromiss, men vill framhålla vikten av att parlamentet inte fastställer sin position i så skarpa ordalag att det blir svårt för förhandlarna att nå en uppgörelse.

Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

Bekämpande av terrorism (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)

16-02-2017

Miljöpartiet de gröna ser behovet av effektiv lagstiftning och operativa åtgärder mot terrorism. Det är också viktigt att lagstiftningen, som är tänkt att skydda demokratin och medborgarnas demokratiska rättigheter är så precist utformad att det inte lämnar utrymme för tolkningar som kan användas för att inskränka desamma. I nuläget lämnar förslaget för stort utrymme för sådana tolkningar, vilket innebär stora risker för rättssäkerheten.
I direktivet kriminaliseras exempelvis ”hyllande av terrorism” och ”självstudier” av terrorism. Syftet är att motverka uppvigling och självradikalisering på nätet, men med otydliga definitioner av vad som kan klassificeras som ”hyllande” eller ”självstudier” blir det möjligt att tillämpa gentemot betydligt fler grupper än de som direktivet avser att ringa in. Därför valde vi att avstå i slutomröstningen.

En europeisk pelare för sociala rättigheter (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet har tagit initiativ till en europeisk pelare för sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor är nödvändigt.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna bör dessa frågor beslutas på nationell nivå. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen för lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E242
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05063
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E242
  1047 Brussels