Max ANDERSSON : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 20-02-2019 : Miljöpartiet de gröna (Sverige)
 • 21-02-2019 / 01-07-2019 : - (Sverige)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 14-07-2014 / 31-01-2017 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för rättsliga frågor

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för konstitutionella frågor
 • 14-07-2014 / 27-03-2018 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för konstitutionella frågor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Indien
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden  
- JURI_AD(2018)627900 -  
-
JURI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027  
- JURI_AD(2018)627030 -  
-
JURI 
YTTRANDE över självkörande bilar inom transportsektorn i Europa  
- JURI_AD(2018)623863 -  
-
JURI 

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken: clearingsystem och betalningssystem (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner)  
 

Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om Libyen (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)  
 

Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

Presidentvalet i Venezuela (B8-0225/2018)  
 

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl, eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att ”förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare”. Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge, varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen