Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • Ledamot
 • Sverige Miljöpartiet de gröna
 • Född: 26 oktober 1973, Solna

Inlägg under plenarsammanträden

39

Europaparlamentets undersökningsrätt (debatt)

13-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-13(23)

FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (debatt)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar (debatt)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (debatt)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (debatt) (2)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (omröstning)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(5.3)

EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (debatt)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

12

BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om preskriptionstider för trafikolyckor

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

BETÄNKANDE om årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

BETÄNKANDE om e-demokrati i Europeiska unionen: möjligheter och utmaningar

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

BETÄNKANDE om den allmänna översynen av parlamentets arbetsordning

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

BETÄNKANDE om tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012–2013

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

10

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

YTTRANDE över legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

YTTRANDE över EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållande

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

YTTRANDE över den allmänna översynen av parlamentets arbetsordning

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

YTTRANDE över årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

YTTRANDE över årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012–2013

AFCO
07-05-2015 AFCO_AD(2015)549117

Förslag till resolutioner

2

Parlamentsfrågor

31

Särintressen och intressekonflikter i klimatpolitiken

30-11-2017 P-007408/2017 Rådet

VP/HR - EU:s ståndpunkt i fråga om dödliga autonoma vapensystem

30-11-2017 P-007397/2017 Kommissionen

Särintressen och intressekonflikter i klimatpolitiken

24-10-2017 P-006615/2017 Kommissionen

Blockering av webbplatser med koppling till den katalanska folkomröstning 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Kommissionen

Den växande verksamheten för patenttroll i Europa

28-09-2017 P-006063/2017 Kommissionen

Öppenhet och särintressen inom UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Kommissionen

Öppenhet och särintressen inom UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Rådet

Antalet tjänstemannakommittéer

13-07-2017 P-004810/2017 Kommissionen

VP/HR - Europeiska företag som investerar i Västsahara

03-02-2017 E-000816/2017 Kommissionen

Skriftliga förklaringar

3

Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

En europeisk pelare för sociala rättigheter (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels