Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • Ledamot
 • Sverige Miljöpartiet de gröna
 • Född: 26 oktober 1973, Solna

Inlägg under plenarsammanträden

47

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (debatt)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(12)

Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament (debatt)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(23)

Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament (debatt) (2)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(23)

Europaparlamentets sammansättning (debatt)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Reformen av EU:s vallag (debatt)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

Kapitlen om handel och hållbar utveckling i EU:s handelsavtal (debatt)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Europaparlamentets undersökningsrätt (debatt)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (debatt)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Betänkanden i egenskap av föredragande

3

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

17

BETÄNKANDE om städernas roll inom unionens institutionella ramar

AFCO
07-06-2018 A8-0203/2018

BETÄNKANDE om genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende nationella parlament

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om preskriptionstider för trafikolyckor

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

BETÄNKANDE om årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

BETÄNKANDE om e-demokrati i Europeiska unionen: möjligheter och utmaningar

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

BETÄNKANDE om den allmänna översynen av parlamentets arbetsordning

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

13

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

JURI
15-10-2018 JURI_AD(2018)625394

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

AFCO
03-10-2018 AFCO_AD(2018)623888

YTTRANDE över årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

YTTRANDE över legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

YTTRANDE över EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållande

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

Institutionella förslag till resolution

4

Skriftliga frågor

31

Transparens i EU:s kommittéförfarande

15-06-2018 E-003285/2018 Kommissionen

Polsk "anti-Greenpeace"-lag

26-03-2018 P-001803/2018 Kommissionen

Särintressen och intressekonflikter i klimatpolitiken

30-11-2017 P-007408/2017 Rådet

VP/HR - EU:s ståndpunkt i fråga om dödliga autonoma vapensystem

30-11-2017 P-007397/2017 Kommissionen

Särintressen och intressekonflikter i klimatpolitiken

24-10-2017 P-006615/2017 Kommissionen

Blockering av webbplatser med koppling till den katalanska folkomröstning 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Kommissionen

Den växande verksamheten för patenttroll i Europa

28-09-2017 P-006063/2017 Kommissionen

Öppenhet och särintressen inom UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Kommissionen

Öppenhet och särintressen inom UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Rådet

Antalet tjänstemannakommittéer

13-07-2017 P-004810/2017 Kommissionen

Muntliga frågor

2

Skriftliga förklaringar

7

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken: clearingsystem och betalningssystem (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner)

04-07-2018

Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om Libyen (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)

30-05-2018

Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

Presidentvalet i Venezuela (B8-0225/2018)

03-05-2018

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl, eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att ”förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare”. Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge, varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

En europeisk pelare för sociala rättigheter (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels