Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Ledamot
 • Spanien Independiente
 • Född: 14 november 1966, Madrid

Inlägg under plenarsammanträden

257

Situationen för kristna i Mellanöstern (debatt)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(11)

EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (debatt)

26-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-26(21)

Bangladesh, inbegripet barnäktenskap

06-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-06(4.3)

Medicintekniska produkter (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(10.2)

Situationen i Venezuela (debatt)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(18)

Hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar (debatt)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(14)

Hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar (debatt) (2)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(14)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

7

BETÄNKANDE om EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

BETÄNKANDE om kvinnor och deras roller i landsbygdsområden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

BETÄNKANDE om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

BETÄNKANDE om mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

BETÄNKANDE om den privata sektorn och utveckling

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

BETÄNKANDE om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Yttranden i egenskap av föredragande

3

YTTRANDE över årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

YTTRANDE över situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

YTTRANDE över det europeiska medborgarinitiativet

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

20

YTTRANDE över arbetsvillkor och osäkra anställningar

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

YTTRANDE över EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

YTTRANDE över EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

YTTRANDE över hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden

FEMM
12-07-2016 FEMM_AD(2016)582229

YTTRANDE över genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen

PETI
27-04-2016 PETI_AD(2016)569630

YTTRANDE över genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)576811

YTTRANDE över genomförande av parlamentets rekommendationer från 2010 om sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar

AFET
13-04-2016 AFET_AD(2016)571491

YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år

DEVE
17-03-2016 DEVE_AD(2016)573190

YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

DEVE
17-03-2016 DEVE_AD(2016)573187

YTTRANDE över rapporten om genomförandet av rådets direktiv 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och EFS och om upphävande av direktiv 96/34/EG

FEMM
22-02-2016 FEMM_AD(2016)571424

Förslag till resolutioner

243

Gemensamt förslag till resolution om Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina

17-05-2017 RC-B8-0369/2017

Gemensamt förslag till resolution om Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema

17-05-2017 RC-B8-0361/2017

Gemensamt förslag till resolution om Sydsudan

17-05-2017 RC-B8-0358/2017

Gemensamt förslag till resolution om EU:s strategi för Syrien

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Gemensamt förslag till resolution om flyktinglägret i Dadaab

16-05-2017 RC-B8-0300/2017

  Motion for a resolution on Ethiopia notably the case of Dr Merera Gudina

15-05-2017 B8-0377/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Zambia, particularly the case of Hakainde Hichilema

15-05-2017 B8-0372/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on South Sudan

15-05-2017 B8-0370/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Skriftliga förklaringar

9

Skriftlig förklaring om Aspergers syndrom

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Bortfaller

Detaljer

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 51 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om överanvändning och missbruk av antibiotika

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Bortfaller

Detaljer

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 95 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om idiopatisk lungfibros

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Godkänd av en majoritet

Detaljer

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Ingiven : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Datum för antagande : 11-07-2016
Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 01 till protokollet av den 12-09-2016
Antal undertecknare : 388 - 12-07-2016

Skriftlig förklaring om allmän tillgång till mödravård

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Bortfaller

Detaljer

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 174 - 25-05-2016

Skriftlig förklaring om hantering av de problem som framgår av världshungerindexet

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Bortfaller

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 61 - 25-05-2016

Skriftlig förklaring om att stärka de insatser som görs inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter i Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Bortfaller

Detaljer

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Ingiven : 26-10-2015
Frist : 26-01-2016
Antal undertecknare : 64 - 27-01-2016

Skriftlig förklaring om forskning om och förebyggande av endometrios

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Bortfaller

Detaljer

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 193 - 08-12-2015

Skriftlig förklaring om att främja inkluderande undervisningssystem

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Bortfaller

Detaljer

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 263 - 08-12-2015

Skriftlig förklaring om mobbning och våld i skolan

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Bortfaller

Detaljer

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 119 - 08-12-2015

Parlamentsfrågor

203

Respekt för EU-medborgarskapets rättigheter för brittiska medborgare inom EU

05-05-2017 P-003168/2017

  The Basque economic agreement as an obstacle to European tax harmonisation

04-05-2017 E-003173/2017

  Measures for combating sexism in education

18-04-2017 E-002750/2017

  VP/HR - Homophobia in Chechnya

12-04-2017 E-002719/2017

  VP/HR - European Union's stance and role of the VP/HR following the coup in Venezuela

04-04-2017 E-002501/2017

Den akademiska friheten i Ungern under hot

03-04-2017 P-002499/2017

  Clauses banning pregnancy, and discrimination against women in sport

27-03-2017 E-002082/2017

Människohandel

24-03-2017 O-000024/2017

  Rise in cases of sexual exploitation of minors in Spain

23-03-2017 E-002014/2017

  Number of Infringement proceedings against Spain

07-03-2017 E-001546/2017

Skriftliga förklaringar

61

 

Grossistledet på roamingmarknader (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)

06-04-2017

He votado a favor de este pertinente informe sobre normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia

 

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (A8-0069/2017 - Peter Liese)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Penningmarknadsfonder (A8-0041/2015 - Neena Gill)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel (A8-0238/2016 - Petr Ježek)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (resolution) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Fiskefartygs egenskaper (A8-0376/2016 - Werner Kuhn)

04-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)

04-04-2017

He votado a favor de este informe sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos. Responde a las demandas y necesidades del interés publico.

 

Palmolja och avverkning av regnskogar (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)

04-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels