Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Ledamot
 • Spanien Independiente
 • Född: 14 november 1966, Madrid

Inlägg under plenarsammanträden

261

Ett enda säte för Europaparlamentet (debatt)

05-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-05(15)

Ett enda säte för Europaparlamentet (debatt) (2)

05-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-05(15)

Valet av Saudiarabien som medlem i FN:s kvinnokommission (UNCSW) (debatt)

04-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-04(17)

Bekämpning av antisemitism (debatt)

31-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-31(15)

Situationen för kristna i Mellanöstern (debatt)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(11)

EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (debatt)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(21)

Bangladesh, inbegripet barnäktenskap

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Medicintekniska produkter (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(10.2)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

7

BETÄNKANDE om EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

BETÄNKANDE om kvinnor och deras roller i landsbygdsområden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

BETÄNKANDE om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

BETÄNKANDE om mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

BETÄNKANDE om den privata sektorn och utveckling

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

BETÄNKANDE om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Yttranden i egenskap av föredragande

3

YTTRANDE över årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

YTTRANDE över situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

YTTRANDE över det europeiska medborgarinitiativet

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

24

YTTRANDE över genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

YTTRANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

YTTRANDE över den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

YTTRANDE över arbetsvillkor och osäkra anställningar

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

YTTRANDE över EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

YTTRANDE över EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

YTTRANDE över hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden

FEMM
12-07-2016 FEMM_AD(2016)582229

YTTRANDE över genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen

PETI
27-04-2016 PETI_AD(2016)569630

YTTRANDE över genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)576811

Förslag till resolutioner

258

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Burundi

05-07-2017 RC-B8-0465/2017

Gemensamt förslag till resolution om Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaak

05-07-2017 RC-B8-0464/2017

Gemensamt förslag till resolution om fallen med Nobelfredspristagarna Liu Xiaobo och Lee Ming-che

05-07-2017 RC-B8-0459/2017

  Motion for a resolution on the situation in Burundi

03-07-2017 B8-0471/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Eritrea, notably the cases of Abune Antonios and Dawit Isaak

03-07-2017 B8-0467/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on the cases of Nobel laureate Liu Xiaobo and Lee Ming-Che

03-07-2017 B8-0461/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om människorättssituationen i Indonesien

14-06-2017 RC-B8-0424/2017

Gemensamt förslag till resolution om fallet med den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli

14-06-2017 RC-B8-0414/2017

Gemensamt förslag till resolution om den humanitära situationen i Jemen

14-06-2017 RC-B8-0407/2017

Skriftliga förklaringar

9

Skriftlig förklaring om Aspergers syndrom

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Bortfaller

Detaljer

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 51 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om överanvändning och missbruk av antibiotika

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Bortfaller

Detaljer

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 95 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om idiopatisk lungfibros

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Godkänd av en majoritet

Detaljer

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Ingiven : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Datum för antagande : 11-07-2016
Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 01 till protokollet av den 12-09-2016
Antal undertecknare : 388 - 12-07-2016

Skriftlig förklaring om allmän tillgång till mödravård

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Bortfaller

Detaljer

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 174 - 25-05-2016

Skriftlig förklaring om hantering av de problem som framgår av världshungerindexet

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Bortfaller

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 61 - 25-05-2016

Skriftlig förklaring om att stärka de insatser som görs inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter i Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Bortfaller

Detaljer

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Ingiven : 26-10-2015
Frist : 26-01-2016
Antal undertecknare : 64 - 27-01-2016

Skriftlig förklaring om forskning om och förebyggande av endometrios

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Bortfaller

Detaljer

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 193 - 08-12-2015

Skriftlig förklaring om att främja inkluderande undervisningssystem

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Bortfaller

Detaljer

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 263 - 08-12-2015

Skriftlig förklaring om mobbning och våld i skolan

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Bortfaller

Detaljer

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 119 - 08-12-2015

Parlamentsfrågor

213

  Improving financial education in the EU

20-07-2017 E-005037/2017 Kommissionen

  Effective measures to combat sexual exploitation

14-07-2017 E-004887/2017 Kommissionen

  Workplace discrimination against pregnant women in Spain

10-07-2017 E-004632/2017 Kommissionen

  The plight of Venezuelan refugees in Spain

26-06-2017 E-004232/2017 Kommissionen

  Council's position on a possible unilateral declaration of independence in Catalonia

19-06-2017 E-004045/2017 Rådet

  Follow-up to the EU flagship initiative on the garment sector

08-06-2017 E-003786/2017 Kommissionen

  Commission position in the face of a possible unilateral declaration of independence in Catalonia

23-05-2017 E-003486/2017 Kommissionen

  Measures to combat homophobia in the EU

17-05-2017 E-003395/2017 Kommissionen

  Gender equality in mental health and wellbeing policy following the report of Parliament

15-05-2017 E-003335/2017 Kommissionen

Skriftliga förklaringar

67

 

Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemier i Europa (B8-0436/2017)

05-07-2017

Estoy a favor de esta Resolución porque ayuda a una mejora en la lucha y prevención contra el aumento de las mencionadas epidemias.
El informe pide a la Comisión y al Consejo que, además de aumentar la inversión en investigación para encontrar curas eficaces y de desarrollar nuevas herramientas y enfoques innovadores y centrados en el paciente para luchar contra estas enfermedades, garanticen la disponibilidad y asequibilidad de dichas herramientas y aborden con mayor eficacia las infecciones, en particular por tuberculosis y hepatitis víricas B y C y sus complicaciones.
Y, entre otras cosas, también pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen un marco político global de la UE que aborde el VIH/sida, la tuberculosis y las hepatitis víricas, tomando en consideración diferentes circunstancias y los retos específicos de los Estados miembros y los países vecinos más afectados por el VIH y la tuberculosis multirresistente.

 

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Ansökan EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining (A8-0248/2017 - Monika Vana)

04-07-2017

Esto es lo que debe hacer la Unión Europea: ayudar a transformar la economía de zonas que sufren las consecuencias negativas de la globalización para que puedan aprovecharse de las positivas.
La Unión Europea es útil para ayudar en la transición económica, para dar seguridad al tiempo que facilita el acceso a las nuevas oportunidades que ofrece la globalización. El proteccionismo y las subvenciones no tienen futuro: las ayudas para sectores y regiones concretas, sí.

 

Den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket (A8-0221/2017 - Renata Briano)

04-07-2017

‒ Me he abstenido en la votación de este informe de iniciativa porque, a pesar de estar de acuerdo en la diversificación del sector pesquero, debido, entre otras cosas, a su estacionalidad, algunas de las medidas propuestas desvirtúan el objetivo principal. El objetivo debería ser ayudar al sector pesquero a complementar su principal labor profesional, pero en ningún caso a sustituirla o a desvirtuar el sentido de su trabajo.

 

Privata säkerhetsföretag (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)

04-07-2017

He votado a favor de este informe que pretende una mejor regulación de las empresas de seguridad privadas, así como una mayor transparencia y control de las mismas.
El informe también destaca que no debe subcontratarse a las empresas de seguridad privadas ninguna actividad que implique el uso de la fuerza o la participación activa en hostilidades, excepto en caso de legítima defensa.
En materia de seguridad y defensa de la UE debe ser prioritario reforzar las fuerzas armadas nacionales, y que las empresas de seguridad privadas solo puedan ser un complemento de las mismas, sin que puedan ejercer ninguna autoridad en materia de decisiones estratégicas.

 

Läget i genomförandet av hållbarhetspakten i Bangladesh (B8-0396/2017)

14-06-2017

He votado a favor de la propuesta de Resolución puesto que me parece que incluye todas las cuestiones relevantes y es un texto equilibrado. Sin embargo, quiero dejar muy claro que mi posición es clara y coherente con nuestro trabajo en la Comisión DEVE y en el informe sobre el sector de la confección, y que creo que el texto de la propuesta de Resolución no es suficientemente contundente en cuanto a pedir a la Comisión «legislación vinculante sobre las obligaciones de diligencia debida para las cadenas de suministro del sector de la confección».
Me gustaría esclarecer el sentido de mi voto de la enmienda 1. A pesar de estar a favor de la «legislación vinculante sobre las obligaciones de diligencia», he votado abstención en la enmienda 1 porque se ha extralimitado más allá de pedir legislación vinculante e incluye datos incorrectos y juicios de valor precipitados sobre las directrices de la OCDE todavía no implementadas. Debido a esto, no puedo votar a favor. No he votado a favor de esta enmienda, pero sí del texto.

 

Bekämpning av antisemitism (B8-0383/2017, B8-0388/2017)

01-06-2017

La resolución conjunta sobre la lucha contra el antisemitismo es un consenso conjunto de los principales grupos politicos del Parlamento Europeo para hacer frente al creciente odio racial, xenófobo y nacional que padecen los ciudadanos semitas y todos aquellos que, a pesar de no serlo, sufren el odio y el desprecio por el mero hecho de ser israelíes, o simplemente por identificarse a estas personas con el pueblo judío, bastando un atributo físico.
Por eso se invita a todos los Estados mimebros y a las instituciones y agencias de la Unión que adopten y apliquen la definición práctica del antisemitismo utilizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto).
En la resolución también se plantean entre otras medidas la creación de unidades especiales en las fuerzas policiales contra los delitos de odio, con objeto de que la persecución policial y judicial sea más efectiva.
Por todo ello, he votado a favor de la resolución.

 

Grossistledet på roamingmarknader (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)

06-04-2017

He votado a favor de este pertinente informe sobre normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia

 

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (A8-0069/2017 - Peter Liese)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Penningmarknadsfonder (A8-0041/2015 - Neena Gill)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel (A8-0238/2016 - Petr Ježek)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels