Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Ledamot
 • Spanien Independiente
 • Född: 14 november 1966, Madrid

Inlägg under plenarsammanträden

276

Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning (debatt)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(11)

Situationen i Venezuela (debatt)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(16)

Situationen i Iran (debatt)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall

14-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-14(5.3)

Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen (debatt)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Arvet från den totalitära bolsjevikiska revolutionen 1917 (debatt om en aktuell fråga)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(18)

Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (debatt)

25-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-25(4)

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 19–20 oktober 2017 (debatt)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

9

BETÄNKANDE om kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

BETÄNKANDE om EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

BETÄNKANDE om kvinnor och deras roller i landsbygdsområden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

BETÄNKANDE om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

BETÄNKANDE om mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

BETÄNKANDE om den privata sektorn och utveckling

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

BETÄNKANDE om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Yttranden i egenskap av föredragande

4

YTTRANDE över genomförandet av det gemensamma arbetsdokumentet från avdelningarna (SWD(2015)0182) – Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

YTTRANDE över årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

YTTRANDE över situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

YTTRANDE över det europeiska medborgarinitiativet

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

27

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG över rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

YTTRANDE över översynen av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

YTTRANDE över genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

YTTRANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

YTTRANDE över den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

YTTRANDE över arbetsvillkor och osäkra anställningar

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

YTTRANDE över EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

YTTRANDE över EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Förslag till resolutioner

303

Gemensamt förslag till resolution om avrättningar i Egypten

07-02-2018 RC-B8-0109/2018

Gemensamt förslag till resolution om barnslaveri i Haiti

07-02-2018 RC-B8-0100/2018

Gemensamt förslag till resolution om situationen för UNRWA

07-02-2018 RC-B8-0085/2018

Gemensamt förslag till resolution om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet

07-02-2018 RC-B8-0082/2018

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Venezuela

07-02-2018 RC-B8-0078/2018

  Motion for a resolution on executions in Egypt

05-02-2018 B8-0114/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Child slavery in Haiti

05-02-2018 B8-0107/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Russia, the case of Oyub Titiev and the Human Rights Centre Memorial

05-02-2018 B8-0102/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet

05-02-2018 B8-0092/2018

Skriftliga förklaringar

9

Skriftlig förklaring om Aspergers syndrom

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Bortfaller

Detaljer

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 51 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om överanvändning och missbruk av antibiotika

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Bortfaller

Detaljer

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 95 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om idiopatisk lungfibros

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Godkänd av en majoritet

Detaljer

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Ingiven : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Datum för antagande : 11-07-2016
Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 01 till protokollet av den 12-09-2016
Antal undertecknare : 388 - 12-07-2016

Skriftlig förklaring om allmän tillgång till mödravård

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Bortfaller

Detaljer

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 174 - 25-05-2016

Skriftlig förklaring om hantering av de problem som framgår av världshungerindexet

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Bortfaller

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 61 - 25-05-2016

Skriftlig förklaring om att stärka de insatser som görs inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter i Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Bortfaller

Detaljer

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Ingiven : 26-10-2015
Frist : 26-01-2016
Antal undertecknare : 64 - 27-01-2016

Skriftlig förklaring om forskning om och förebyggande av endometrios

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Bortfaller

Detaljer

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 193 - 08-12-2015

Skriftlig förklaring om att främja inkluderande undervisningssystem

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Bortfaller

Detaljer

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 263 - 08-12-2015

Skriftlig förklaring om mobbning och våld i skolan

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Bortfaller

Detaljer

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 119 - 08-12-2015

Parlamentsfrågor

235

  Spying on non-separatist citizens in Catalonia

29-01-2018 E-000474/2018 Kommissionen

  The Spanish Government's responsibility in the fight against the gender pay gap

25-01-2018 E-000403/2018 Kommissionen

VP/HR - Italiens vapenexport till Saudiarabien

18-01-2018 E-000281/2018 Kommissionen

  Plight of 'mule women' on the Ceuta border

18-01-2018 E-000268/2018 Kommissionen

  EU legal framework in tackling crime: data retention

04-01-2018 P-000013/2018 Kommissionen

  Refusal of VP/HR to meet with the 2017 Sakharov Prize laureates

19-12-2017 E-007864/2017 Kommissionen

VP/HR - Vice ordförandens/den höga representantens vägran att träffa Sacharovpristagarna 2017

19-12-2017 E-007863/2017 Kommissionen

  Anti-EU indoctrination in Catalan schools

19-12-2017 E-007860/2017 Kommissionen

  VP/HR - Human rights violations in Sudan using Community funds

15-12-2017 E-007788/2017 Kommissionen

Skriftliga förklaringar

151

 

Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

08-02-2018

He votado a favor porque estoy de acuerdo con el contenido del informe. Como "brazo financiero de la UE", que proporciona inversiones para las actividades de la UE tanto dentro como fuera de la UE, el Banco Europeo de Inversiones debe esforzarse por alcanzar los más altos estándares de cumplimiento, transparencia y cumplimiento de las normas. Por este motivo, debería intensificar sus esfuerzos en una distribución geográfica más equitativa de sus inversiones y en cumplimiento de los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

 

Situationen i Venezuela (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

08-02-2018

Venezuela es víctima de una tiranía corrupta e incompetente. Los venezolanos no tienen comida, ni medicinas, ni libertad. No tienen futuro y nuestra obligación es, precisamente, ayudarles a que lo recuperen. La última vez que en Venezuela hubo unas elecciones con un mínimo de garantías la oposición ganó por goleada. Desde entonces, Maduro ha manipulado, reprimido e ignorado la Constitución. Quien lo desafía acaba inhabilitado, exiliado, preso o asesinado. Porque no le interesa nada más que el poder.
Por estos motivos he votado a favor de la resolución, porque Europa no puede reconocer unas elecciones fraudulentas cuyo objetivo es convertir a Venezuela en una dictadura de partido único, como en Cuba. No podemos reconocerlas cuando el régimen ha inhabilitado a casi todos los líderes opositores y a su principal alianza, cuando están controlados por un órgano electoral que es el brazo ejecutor del régimen, un régimen que acaba de ejecutar también a Óscar Pérez, como asesinó a muchos venezolanos que salieron a la calle en defensa de su dignidad. Para que el pueblo de Venezuela decida su futuro, Maduro debe liberar a los presos políticos, abrir un canal humanitario, respetar la Constitución y convocar unas elecciones de verdad.

 

Europaparlamentets sammansättning (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

He votado a favor del informe porque estoy a favor de la nueva distribución de escaños basada en principios justos, transparentes, objetivos y sostenibles que reflejará mejor la evolución demográfica de los Estados Miembros.
También estoy a favor de las listas transnacionales que fortalecerán la dimensión democrática de la Unión haciendo el vínculo entre el voto y la política europea más claro tanto para el ciudadano como para los medios de comunicación y fortaleciendo así la legitimidad democrática general del Parlamento.

 

Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao)

07-02-2018

He votado a favor porque estoy de acuerdo con el borrador propuesto por el Consejo.

 

Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning (B8-0068/2018)

07-02-2018

He votado a favor de esta importantísima resolución porque la mutilación genital femenina es una terrible amenaza para la salud y para la integridad de las niñas y las mujeres que la sufren, porque no solamente tiene enormes consecuencias, como quistes, infecciones, infertilidad, sino que es una gravísima vulneración de los derechos humanos, que procede, además, de una visión aberrante de la mujer: se las ve como propiedad de padres y maridos y se las considera como objetos que incitan al pecado.
Las Naciones Unidas contemplan la erradicación de esta práctica en su Agenda 2030 y el Convenio de Estambul obliga a todos los países firmantes a criminalizar la ablación y proteger a las niñas, es decir, nos obliga a nosotros, a la Unión Europea, a prevenir y proteger y a perseguir y penalizar a los que perpetran cualquier forma de violencia contra la mujer

 

Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien (A8-0004/2018 - Angelo Ciocca)

06-02-2018

He votado a favor de la renovación del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica UE-Brasil debido a que el contenido será el mismo al ya aprobado en 2012.

 

Tillsättning av ett särskilt utskott för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (B8-0077/2018)

06-02-2018

A raíz de la inquietud que ha generado el proceso europeo de evaluación de los productos fitosanitarios, que ha salido a la luz en el marco del debate sobre la renovación de la autorización para la comercialización del glifosato, se ha decidido la creación de una comisión especial cuya misión será evaluar el procedimiento de autorización de los pesticidas en la UE.
Estoy a favor de establecer esta comisión, que analizará también los posibles fallos durante la evaluación científica del glifosato por parte de las agencias competentes de la UE y si Bruselas actuó conforme a la reglamentación europea cuando tomó la decisión de renovar la autorización del glifosato el pasado mes de diciembre.

 

Geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)

06-02-2018

He votado a favor de la propuesta porque estoy en contra del bloqueo injustificado de la economía digital. Se trata de una práctica discriminatoria utilizada por motivos comerciales que se produce cuando los vendedores en línea deniegan a los consumidores el acceso a un sitio web en función de su ubicación o los redirigen a la tienda más próxima con precios diferentes.

 

Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (A8-0003/2017 - Julie Girling)

06-02-2018

He votado a favor. La propuesta de la Comisión es necesaria para trasladar al marco legislativo los criterios y principios ya adoptados por el Consejo Europeo sobre el funcionamiento del ETS a partir de 2021, así como para definir las reglas que regirán el ETS con todo su detalle.

 

Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)

06-02-2018

He votado a favor del informe porque resume adecuadamente la actividad del BCE durante este año. Además, comparto la valoración positiva que merece el impacto de los nuevos impulsos monetarios por el papel que han jugado en el fortalecimiento de la recuperación, el aumento del empleo y la mejora de la financiación de empresas y familias.
Sin embargo, sus efectos se desvanecerán si no van acompañados por la acción de otras políticas fiscales y de reforma estructural, en los países miembros y a nivel de la Unión y por un avance más decidido en el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria, mediante la definición y puesta en marcha de los pasos programados para completar la Unión Bancaria y hacer más robusto todo su entramado institucional.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels