Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Ledamot
 • Spanien Independiente
 • Född: 14 november 1966, Madrid

Inlägg under plenarsammanträden

280

Jämställdhet i EU:s handelsavtal (debatt)

12-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-12(15)

EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission (debatt)

01-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-01(5)

Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning (debatt)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(11)

Situationen i Venezuela (debatt)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(16)

Situationen i Iran (debatt)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(12)

El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall

14-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-14(5.3)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

10

BETÄNKANDE om jämställdhet i EU:s handelsavtal

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

BETÄNKANDE om kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

BETÄNKANDE om EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

BETÄNKANDE om kvinnor och deras roller i landsbygdsområden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

BETÄNKANDE om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

BETÄNKANDE om mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

BETÄNKANDE om den privata sektorn och utveckling

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

BETÄNKANDE om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Yttranden i egenskap av föredragande

4

YTTRANDE över genomförandet av det gemensamma arbetsdokumentet från avdelningarna (SWD(2015)0182) – Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

YTTRANDE över årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

YTTRANDE över situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

YTTRANDE över det europeiska medborgarinitiativet

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

27

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG över rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

YTTRANDE över översynen av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

YTTRANDE över genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

YTTRANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

YTTRANDE över den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

YTTRANDE över arbetsvillkor och osäkra anställningar

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

YTTRANDE över EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

YTTRANDE över EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Institutionella förslag till resolution

317

Gemensamt förslag till resolution om Filippinerna

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

Gemensamt förslag till resolution om Vitryssland

18-04-2018 RC-B8-0197/2018

Gemensamt förslag till resolution om situationen på Gazaremsan

18-04-2018 RC-B8-0191/2018

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0205/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on the situation in Belarus

16-04-2018 B8-0201/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om situationen på Maldiverna

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Gemensamt förslag till resolution om barmhärtighetsmord i Uganda

14-03-2018 RC-B8-0165/2018

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Syrien

13-03-2018 RC-B8-0139/2018

Individuella förslag till resolution

1

Skriftliga förklaringar

9

Skriftlig förklaring om Aspergers syndrom

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Bortfaller

Detaljer

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 51 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om överanvändning och missbruk av antibiotika

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Bortfaller

Detaljer

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 95 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om idiopatisk lungfibros

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Godkänd av en majoritet

Detaljer

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Ingiven : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Datum för antagande : 11-07-2016
Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 01 till protokollet av den 12-09-2016
Antal undertecknare : 388 - 12-07-2016

Skriftlig förklaring om allmän tillgång till mödravård

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Bortfaller

Detaljer

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 174 - 25-05-2016

Skriftlig förklaring om hantering av de problem som framgår av världshungerindexet

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Bortfaller

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 61 - 25-05-2016

Skriftlig förklaring om att stärka de insatser som görs inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter i Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Bortfaller

Detaljer

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Ingiven : 26-10-2015
Frist : 26-01-2016
Antal undertecknare : 64 - 27-01-2016

Skriftlig förklaring om forskning om och förebyggande av endometrios

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Bortfaller

Detaljer

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 193 - 08-12-2015

Skriftlig förklaring om att främja inkluderande undervisningssystem

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Bortfaller

Detaljer

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 263 - 08-12-2015

Skriftlig förklaring om mobbning och våld i skolan

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Bortfaller

Detaljer

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 119 - 08-12-2015

Skriftliga frågor

227

  VP/HR - The role of former Prime Minister Rodríguez Zapatero in talks on the crisis in Venezuela

11-04-2018 P-002070/2018 Kommissionen

  EU support to Colombia in the Venezuelan migrant crisis

22-03-2018 E-001772/2018 Kommissionen

  Single and effective security database

20-03-2018 E-001682/2018 Kommissionen

  Harmonisation of police training schemes via CEPOL

14-03-2018 E-001562/2018 Kommissionen

Förvar av ensamkommande barn i celler på polisstationer i Grekland

06-03-2018 E-001400/2018 Kommissionen

  Answer to Written Question E-006718/2017

01-03-2018 E-001314/2018 Kommissionen

  Forced sterilisation of women and girls with disabilities in Spain

07-02-2018 E-000791/2018 Kommissionen

  Further homophobic incident in Croatia

06-02-2018 E-000705/2018 Kommissionen

  Spying on non-separatist citizens in Catalonia

29-01-2018 E-000474/2018 Kommissionen

Muntliga frågor

18

Större interpellation - VP/HR - EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer

21-03-2018 O-000032/2018 Kommissionen

En europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin

04-09-2017 O-000070/2017 Kommissionen

Människohandel

24-03-2017 O-000024/2017 Kommissionen

Hantering av problemet med minderåriga migranter som försvinner i Europa

03-02-2017 O-000009/2017 Kommissionen

Mindre interpellation - VP/HR - Israels bosättningspolitik

27-01-2017 O-000006/2017 Kommissionen

Bekämpning av rasism, främlingsfientlighet, homofobi och andra former av intolerans

26-10-2016 O-000130/2016 Kommissionen

Bekämpning av rasism, främlingsfientlighet, homofobi och andra former av intolerans

26-10-2016 O-000129/2016 Rådet

EU:s politik och åtgärder för att skydda barn i samband med migration

17-10-2016 O-000126/2016 Kommissionen

Skriftliga förklaringar

172

 

Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning (A8-0058/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

He votado a favor de la denuncia porque estoy en contra de la pesca INDNR, es decir, aquella realizada por embarcaciones que no cumplen con las medidas de seguridad a bordo, no utilizan artes de pesca legales, no se rigen por la normativa de gestión pesquera e incumplen la normativa sobre cuotas, zonas de pesca, vedas o capturan especies prohibidas. Las Comoras ha sido declarada por la Comisión como Estado no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR. Es necesario enviar un mensaje claro y contundente a todos los socios de la UE en la pesca internacional.

 

Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning (resolution) (A8-0055/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

He votado a favor de la denuncia porque estoy en contra de la pesca INDNR, es decir, aquella realizada por embarcaciones que no cumplen con las medidas de seguridad a bordo, no utilizan artes de pesca legales, no se rigen por la normativa de gestión pesquera e incumplen la normativa sobre cuotas, zonas de pesca, vedas o capturan especies prohibidas, y las Comoras ha sido declarada por la Comisión como Estado no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR. Es necesario enviar un mensaje claro y contundente a todos los socios de la UE en la pesca internacional.

 

Europass: ram för kompetens och kvalifikationer (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Comprender las calificaciones y las habilidades de los estudiantes y demandantes de empleo de la UE es esencial para la movilidad y el empleo transfronterizo. Europass facilita la movilidad y fomenta la transparencia de las capacidades y cualificaciones mediante la ayuda a los ciudadanos a comunicar mejor sus habilidades, calificaciones y experiencia y la ayuda a las autoridades de educación y formación a definir el contenido de los planes de estudio a través de los documentos de movilidad Europass. Si bien el marco ha tenido cierto éxito, la actualización de las herramientas y la creación de una plataforma más grande aumentarán su atractivo y atenderán mejor las necesidades de los usuarios en un mercado laboral en rápida evolución. Por todos estos motivos, he votado a favor.

 

Gemensam konsoliderad bolagsskattebas (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)

15-03-2018

He dado mi apoyo al informe que busca avanzar hacia el establecimiento de un único régimen, más sencillo, de fiscalidad corporativa en la UE. La propuesta incluye medidas para garantizar que las compañías paguen los impuestos donde obtienen el beneficio, un conjunto único de normas fiscales que se aplicarían en toda la Unión y el uso por primera vez de datos digitales para calcular la carga fiscal.

 

Gemensam bolagsskattebas (A8-0050/2018 - Paul Tang)

15-03-2018

He dado mi apoyo al informe que busca avanzar hacia el establecimiento de un único régimen, más sencillo, de fiscalidad corporativa en la UE. La propuesta incluye medidas para garantizar que las compañías paguen los impuestos donde obtienen el beneficio, un conjunto único de normas fiscales que se aplicarían en toda la Unión y el uso por primera vez de datos digitales para calcular la carga fiscal.

 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)

15-03-2018

Estoy de acuerdo con el contenido del informe que destaca las prioridades del Parlamento para el presupuesto de la UE para 2019, que la Comisión debe examinar antes de publicar el proyecto de presupuesto en mayo.
El objetivo principal consiste en abordar el desempleo juvenil, el crecimiento, la innovación, la competitividad, la lucha contra el cambio climático, la transición a las energías renovables, la migración y la seguridad. La erradicación de la pobreza, la discriminación y las diferencias en el desarrollo económico regional también pertenecen al marco general del informe.

 

USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018)

15-03-2018

Estoy a favor de pedir que se retiren los aranceles a las importaciones de aceituna de mesa de España, primer productor mundial, e insto a la Comisión a tomar medidas diplomáticas, tanto a nivel bilateral como en el seno de la Organización Mundial de Comercio para defender el sistema de ayudas de la política agrícola común (PAC), validado por la OMC.

 

Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018

He votado a favor debido a que apoyo plenamente el texto de la resolución que establece las bases del futuro Acuerdo de Retirada con el Reino Unido. La resolución recuerda que la UE tiene reglas comunes vinculantes, instituciones comunes y mecanismos comunes de supervisión y por este motivo, deja claro que países terceros, incluso con legislación prácticamente idéntica, no pueden disfrutar los mismos beneficios o el mismo nivel de acceso al mercado interior que los Estados miembros.

 

Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (B8-0136/2018)

14-03-2018

He votado en contra de la objeción al Reglamento Delegado porque está destinado a completar la realización del mercado interior de la energía, fomentando la producción, transporte, distribución y uso de recursos energéticos para reducir el aislamiento de las regiones desfavorecidas e insulares, garantizar y diversificar los suministros energéticos de la Unión , incluso mediante la cooperación con terceros países, y contribuir al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

 

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

He votado a favor del informe. El próximo marco financiero plurianual (MFP) debe dar forma a una Europa más fuerte e integrada. A lo largo de los años, el presupuesto europeo ha logrado impulsar la cohesión económica, un Mercado Interior integrado es el activo más poderoso que tenemos para promover la prosperidad económica y el empleo en Europa. Al mismo tiempo, el nuevo MFP tendrá que hacer frente a nuevas circunstancias y retos, responder a nuevas necesidades en áreas como la migración y la gestión de fronteras, seguridad interna y externa, defensa, cambio climático y retos democráticos. Todos estos retos requieren una respuesta europea común y, por este motivo, el MFP post 2020 debe ser suficiente para cumplir con ello. Se trata de una oportunidad única para redefinir los objetivos y prioridades de la Unión durante los próximos años y nuestro deber es asegurar que se equipara con los suficientes recursos financieros para cumplir con las expectativas los ciudadanos.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels