Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Ledamot
 • Spanien Independiente
 • Född: 14 november 1966, Madrid

Inlägg under plenarsammanträden

272

Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen (debatt)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(7)

Arvet från den totalitära bolsjevikiska revolutionen 1917 (debatt om en aktuell fråga)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(18)

Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (debatt)

25-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-25(4)

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 19–20 oktober 2017 (debatt)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 19–20 oktober 2017 (debatt) (2)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Avskaffande av barnäktenskap (debatt)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(9)

Situationen i Venezuela (debatt)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(18)

EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (debatt)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(19)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

9

BETÄNKANDE om kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

BETÄNKANDE om EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

BETÄNKANDE om kvinnor och deras roller i landsbygdsområden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

BETÄNKANDE om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

BETÄNKANDE om mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

BETÄNKANDE om den privata sektorn och utveckling

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

BETÄNKANDE om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Yttranden i egenskap av föredragande

3

YTTRANDE över årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

YTTRANDE över situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

YTTRANDE över det europeiska medborgarinitiativet

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

27

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG över rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

YTTRANDE över översynen av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

YTTRANDE över genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

YTTRANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

YTTRANDE över den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

YTTRANDE över arbetsvillkor och osäkra anställningar

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

YTTRANDE över EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

YTTRANDE över EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Förslag till resolutioner

282

  Motion for a resolution on El Salvador: the cases of women prosecuted for miscarriage

11-12-2017 B8-0699/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Cambodia: notably the dissolution of CNRP Party

11-12-2017 B8-0696/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Vietnam: freedom of expression

11-12-2017 B8-0690/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om Madagaskar

15-11-2017 RC-B8-0641/2017

Gemensamt förslag till resolution om terroristattacker i Somalia

15-11-2017 RC-B8-0600/2017

  Motion for a resolution on Madagascar

13-11-2017 B8-0646/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Freedom of Expression in Sudan, notably the case of Mohamed Zine El Abidine

13-11-2017 B8-0640/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on the Terrorist attacks in Somalia

13-11-2017 B8-0633/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU

24-10-2017 B8-0580/2017

Skriftliga förklaringar

9

Skriftlig förklaring om Aspergers syndrom

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Bortfaller

Detaljer

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 51 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om överanvändning och missbruk av antibiotika

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Bortfaller

Detaljer

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 95 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om idiopatisk lungfibros

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Godkänd av en majoritet

Detaljer

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Ingiven : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Datum för antagande : 11-07-2016
Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 01 till protokollet av den 12-09-2016
Antal undertecknare : 388 - 12-07-2016

Skriftlig förklaring om allmän tillgång till mödravård

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Bortfaller

Detaljer

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 174 - 25-05-2016

Skriftlig förklaring om hantering av de problem som framgår av världshungerindexet

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Bortfaller

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 61 - 25-05-2016

Skriftlig förklaring om att stärka de insatser som görs inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter i Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Bortfaller

Detaljer

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Ingiven : 26-10-2015
Frist : 26-01-2016
Antal undertecknare : 64 - 27-01-2016

Skriftlig förklaring om forskning om och förebyggande av endometrios

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Bortfaller

Detaljer

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 193 - 08-12-2015

Skriftlig förklaring om att främja inkluderande undervisningssystem

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Bortfaller

Detaljer

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 263 - 08-12-2015

Skriftlig förklaring om mobbning och våld i skolan

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Bortfaller

Detaljer

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 119 - 08-12-2015

Parlamentsfrågor

225

  VP/HR - Future prospects for the Europe of Defence

16-11-2017 E-007064/2017 Kommissionen

  Requests for asylum by nationals of the Member States of the European Union

31-10-2017 P-006768/2017 Kommissionen

  UK government requirement for non-national EU citizens to register residence

27-10-2017 E-006718/2017 Kommissionen

  Wildfires in Spain and Portugal and the EU's coordinated response

18-10-2017 E-006542/2017 Kommissionen

  Financing and independence of Euronews during the secessionist process in Catalonia

16-10-2017 E-006511/2017 Kommissionen

  Council position in the face of the unilateral declaration of independence in Catalonia

11-10-2017 E-006366/2017 Rådet

  Illegal activity of the Centre Maurits Coppieters

29-09-2017 E-006101/2017 Kommissionen

  Violation of the rights of minors in the secessionist process in Catalonia (Spain)

25-09-2017 E-005911/2017 Kommissionen

  Campaign of harassment of non-separatist public officials in Catalonia (Spain)

20-09-2017 P-005852/2017 Kommissionen

Skriftliga förklaringar

111

 

Rättsstatlighet i Malta (B8-0596/2017, B8-0597/2017)

15-11-2017

He votado a favor de la resolución. Malta debe reforzar el Estado de derecho y la Comisión tiene que vigilar de cerca la situación en el país para garantizar una aplicación imparcial de la ley. Además, el programa de venta de la ciudadanía maltesa, y por tanto comunitaria, a ciudadanos de terceros países a cambio de inversiones en el país plantea serias dudas y hay la expresa necesidad de reclamar una investigación internacional independiente, con la plena participación de Europol, sobre el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia.

 

Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen (B8-0594/2017, B8-0595/2017)

15-11-2017

Considero que los valores europeos fundamentales están en peligro en Polonia, existe una gran preocupación sobre la separación de poderes y la independencia del poder judicial en el país. Además, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer están en peligro. Por este motivo, he votado a favor de la resolución.

 

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

He votado a favor de la solicitud. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó con el fin de proporcionar asistencia adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial.
La solicitud de Italia, y propuesta de la Comisión, pide apoyar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos por Almaviva Contact SpA, una empresa de Lazio, en Italia. Se trata de 1664 trabajadores despedidos, de los cuales 1610 se espera que participen en las medidas propuestas, y se refiere a la movilización de un importe total de 3 347 370 EUR del FEAG para Italia.

 

Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

Alrededor de 25.500 personas mueren en las carreteras de Europa cada año y unas 135.000 personas resultan gravemente heridas. Dado que la seguridad vial depende del vehículo, la infraestructura y el conductor, se necesitan medidas de seguridad activa y pasiva eficientes en estos tres niveles. El informe pide instalar solo aquellos sistemas de asistencia al conductor que hagan una contribución genuina a la seguridad vial, que tengan una relación coste-beneficio favorable y con una madurez suficiente en el mercado. Por su contenido, he votado a favor del informe.

 

De territoriella typindelningarna (Tercet) (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

El principal objetivo de las enmiendas que la Comisión propone ahora a la legislación existente es establecer un reconocimiento legal de las tipologías territoriales, incluida una definición de ciudades, a efectos de las estadísticas europeas. Esto incluye establecer las definiciones básicas y los criterios estadísticos para las diferentes tipologías territoriales, garantizar su aplicación armonizada y transparente y su uso a nivel de la UE y en los Estados miembros. Dado que la propuesta es de carácter técnico, no tiene implicaciones para el presupuesto de la UE y otorga reconocimiento legal a las tipologías territoriales que ya están en uso, he votado a favor.

 

Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

He votado a favor de armonizar las cualificaciones de los trabajadores del sector del transporte por vías navegables interiores, garantizando así la movilidad de los trabajadores cualificados en toda la Unión. Las vías navegables de Europa aún ofrecen un potencial sin explotar, que será aún más importante. Aumentarán las necesidades y volúmenes de transporte para las próximas décadas.

 

Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)

14-11-2017

El objetivo del Reglamento es garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y mejorar la protección de los intereses económicos colectivos de los consumidores. La revisión tiene por objeto ampliar el alcance de aplicación y mejorar los mecanismos de aplicación utilizados por las autoridades nacionales, especialmente con respecto a las infracciones en línea, que son cada vez más comunes. El año 2014, un 37% del comercio en línea incumplía las leyes de consumo de la UE. Por todos estos motivos, he votado a favor.

 

Genomförande av miljöansvarsdirektivet (A8-0297/2017 - Laura Ferrara)

26-10-2017

He votado a favor del informe debido a que, después de 10 años de implementación, la Directiva de responsabilidad ambiental sigue enfrentándose a una serie de obstáculos que tienen que ser resueltos. Por este motivo, es necesario revisarla, concretando sus definiciones, mejorando los programas de formación a nivel nacional, introduciendo mecanismos de compensación colectivos a nivel de la UE y aumentando los requisitos de seguridad financiera para aquellas actividades más peligrosas ambientalmente.

 

En ram för enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar (A8-0387/2016 - Paul Tang)

26-10-2017

La titulización es el proceso de agrupación y conversión de préstamos en valores, para poder ser vendidos a inversores. Para seguir con la construcción de una unión de los mercados de capitales, la Comisión ha propuesto un reglamento que establece normas comunes y proporciona un marco para una titulización simple, transparente y normalizada. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el primer acuerdo al que se ha llegado con el texto propuesto.

 

Tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (A8-0388/2016 - Othmar Karas)

26-10-2017

El nuevo marco para una titulización tiene repercusiones para el marco prudencial general de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Por este motivo, la Comisión ha propuesto modificar el vigente Reglamento sobre requisitos de capital a fin de ajustar los perfiles de absorción de riesgos con objeto de reflejar adecuadamente las características específicas de las titulizaciones. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el primer acuerdo al que se ha llegado con el texto propuesto.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels