Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Ledamot
 • Spanien Independiente
 • Född: 14 november 1966, Madrid

Inlägg under plenarsammanträden

267

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 19–20 oktober 2017 (debatt)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 19–20 oktober 2017 (debatt) (2)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Avskaffande av barnäktenskap (debatt)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

Situationen i Venezuela (debatt)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(18)

EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (debatt)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(19)

Ett enda säte för Europaparlamentet (debatt)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Ett enda säte för Europaparlamentet (debatt) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Valet av Saudiarabien som medlem i FN:s kvinnokommission (UNCSW) (debatt)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(17)

Bekämpning av antisemitism (debatt)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(15)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

9

BETÄNKANDE om kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

BETÄNKANDE om EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

BETÄNKANDE om kvinnor och deras roller i landsbygdsområden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

BETÄNKANDE om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

BETÄNKANDE om mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

BETÄNKANDE om den privata sektorn och utveckling

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

BETÄNKANDE om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Yttranden i egenskap av föredragande

3

YTTRANDE över årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

YTTRANDE över situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

YTTRANDE över det europeiska medborgarinitiativet

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

27

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG över rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

YTTRANDE över översynen av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

YTTRANDE över genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

YTTRANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

YTTRANDE över den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

YTTRANDE över arbetsvillkor och osäkra anställningar

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

YTTRANDE över EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

YTTRANDE över EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Förslag till resolutioner

272

Gemensamt förslag till resolution Situationen i Maldiverna

04-10-2017 RC-B8-0549/2017

  Motion for a resolution The Situation in the Maldives

02-10-2017 B8-0549/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on the cases of Crimean Tatar leaders Akhtem Chiygoz and Ilmi Umerov and journalist Mykola Semena

02-10-2017 B8-0548/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution Situation of people with albinism in Malawi and other African countries

02-10-2017 B8-0544/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/ändr. 1

Gemensamt förslag till resolution om Gabon: förtryck av oppositionen

13-09-2017 RC-B8-0512/2017

Gemensamt förslag till resolution om Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha

13-09-2017 RC-B8-0506/2017

Skriftliga förklaringar

9

Skriftlig förklaring om Aspergers syndrom

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Bortfaller

Detaljer

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 51 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om överanvändning och missbruk av antibiotika

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Bortfaller

Detaljer

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 95 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om idiopatisk lungfibros

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Godkänd av en majoritet

Detaljer

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Ingiven : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Datum för antagande : 11-07-2016
Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 01 till protokollet av den 12-09-2016
Antal undertecknare : 388 - 12-07-2016

Skriftlig förklaring om allmän tillgång till mödravård

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Bortfaller

Detaljer

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 174 - 25-05-2016

Skriftlig förklaring om hantering av de problem som framgår av världshungerindexet

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Bortfaller

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 61 - 25-05-2016

Skriftlig förklaring om att stärka de insatser som görs inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter i Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Bortfaller

Detaljer

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Ingiven : 26-10-2015
Frist : 26-01-2016
Antal undertecknare : 64 - 27-01-2016

Skriftlig förklaring om forskning om och förebyggande av endometrios

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Bortfaller

Detaljer

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 193 - 08-12-2015

Skriftlig förklaring om att främja inkluderande undervisningssystem

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Bortfaller

Detaljer

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 263 - 08-12-2015

Skriftlig förklaring om mobbning och våld i skolan

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Bortfaller

Detaljer

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 119 - 08-12-2015

Parlamentsfrågor

218

  Illegal activity of the Centre Maurits Coppieters

29-09-2017 E-006101/2017 Kommissionen

  Violation of the rights of minors in the secessionist process in Catalonia (Spain)

25-09-2017 E-005911/2017 Kommissionen

  Campaign of harassment of non-separatist public officials in Catalonia (Spain)

20-09-2017 P-005852/2017 Kommissionen

En europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin

04-09-2017 O-000070/2017 Kommissionen

VP/HR - Situationen i Venezuela

24-08-2017 E-005268/2017 Kommissionen

  Improving financial education in the EU

20-07-2017 E-005037/2017 Kommissionen

  Effective measures to combat sexual exploitation

14-07-2017 E-004887/2017 Kommissionen

  Workplace discrimination against pregnant women in Spain

10-07-2017 E-004632/2017 Kommissionen

  The plight of Venezuelan refugees in Spain

26-06-2017 E-004232/2017 Kommissionen

  Council's position on a possible unilateral declaration of independence in Catalonia

19-06-2017 E-004045/2017 Rådet

Skriftliga förklaringar

89

 

Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten (A8-0290/2017 - Barbara Matera)

05-10-2017

He dado mi consentimiento al proyecto de reglamento relativo a la creación de la Fiscalía Europea, esperando que ésta sea capaz de producir cambios sustanciales en la protección de los intereses financieros de la Unión. La Fiscalía Europea combinará esfuerzos nacionales y europeos para que se aplique la ley de manera unificada, eficiente y sin fisuras y así evitar fraudes al presupuesto de la UE.

 

Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron)

05-10-2017

A pesar de estar de acuerdo en el enfoque general, he votado en contra del informe. Contiene algunos elementos que traspasan varias líneas rojas inaceptables. Lo que podría haber sido una oportunidad perfecta para acordar una posición común fuerte y unánime del Parlamento se ha convertido en un enfoque partidista.
La introducción de una demanda inaceptable de los socios de ETA (acercamiento de presos) aparece reflejada en el párrafo 29 y deslegitima por completo un voto favorable al mismo. Esta concesión desbarata el objetivo primordial: enfatizar la radicalización en las cárceles y reivindicar al mismo tiempo una protección de los derechos fundamentales de los reclusos.
Ambos objetivos son posibles y compatibles, pero nunca dando legitimidad a propuestas maniqueas por parte de quienes han recurrido al asesinato y la violencia como vía de reivindicar sus ideas.

 

Avtal om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy)

04-10-2017

He dado mi consentimiento a la conclusión del Acuerdo que establece la Fundación Internacional EU-LAC puesto que considero que consiste en una buena herramienta de colaboración EU-CELAC. Permite fomentar el dialogo intergubernamental y reforzar la colaboración estratégica entre ambas regiones, incrementando la visibilidad y diálogo y fomentando la participación de sus respectivas sociedades civiles.

 

Bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Bulgarien och Rumänien (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución puesto que tiene por objeto otorgar a Bulgaria y a Rumanía un acceso pasivo al Sistema de Información de Visados para garantizar en un futuro la aplicación del Sistema de Entradas y Salidas y estoy de acuerdo con ello.

 

Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Tjeckien (A8-0288/2017 - Maria Grapini)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución porque estoy de acuerdo con tal intercambio.

 

Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal (A8-0289/2017 - Jaromír Štětina)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución porque estoy de acuerdo con tal intercambio.

 

Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Grekland (A8-0287/2017 - Claude Moraes)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución porque estoy de acuerdo con tal intercambio.

 

Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto)

04-10-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe que presenta unas normas de seguridad simplificadas y modernizadas para los buques de pasaje. Estas acelerarán la transmisión de datos de pasajeros a los servicios de socorro y las familias en caso de accidente, eliminarán las superposiciones y lagunas en las inspecciones de seguridad de los transbordadores y embarcaciones de alta velocidad, así como los buques de aluminio, para garantizar que cumplen con los estándares de seguridad y requisitos comunes de la UE.

 

Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)

04-10-2017

El registro facilitará la información importante, como el número exacto de pasajero a bordo, que ayudaran a los servicios de búsqueda y salvamento marítimos en caso de accidente. Por el momento se está perdiendo tiempo puesto que los servicios de salvamento deben acceder a los datos a través de las compañías navieras. Por ello, he votado a favor.

 

Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik (A8-0165/2017 - Dominique Riquet)

04-10-2017

Las simplificaciones previstas en esta revisión proporcionan más claridad jurídica y racionalizan el número de inspecciones que deben realizar las administraciones nacionales, a la vez que maximizan las operaciones comerciales del buque. Por este motivo, he votado a favor.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels