• Massimiliano   SALINI  

Massimiliano SALINI : Yttranden i egenskap av skuggföredragande - 8:e valperioden 

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019  
- ITRE_AD(2018)623785 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 (omarbetning)  
- TRAN_AD(2018)619220 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen  
- ITRE_AD(2018)615451 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över genomförandet av ekodesigndirektivet (2009/125/EG)  
- ITRE_AD(2018)615480 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen  
- ITRE_AD(2017)597738 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik  
- TRAN_AD(2016)585808 -  
-
TRAN