• Massimiliano   SALINI  

Massimiliano SALINI : Yttranden i egenskap av föredragande - 8:e valperioden 

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan  
- TRAN_AD(2016)572938 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över ”Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i EU”  
- ITRE_AD(2015)564914 -  
-
ITRE 
YTTRANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016  
- TRAN_AD(2015)560783 -  
-
TRAN