Massimiliano SALINI : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 30-09-2015 : Unione di Centro (Italien)
 • 01-10-2015 / 01-07-2019 : Forza Italia (Italien)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Indien
 • 16-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för transport och turism
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för transport och turism
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 19-01-2017 / 01-02-2017 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan  
- TRAN_AD(2016)572938 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över ”Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i EU”  
- ITRE_AD(2015)564914 -  
-
ITRE 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019  
- ITRE_AD(2018)623785 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 (omarbetning)  
- TRAN_AD(2018)619220 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) IT  
 

In qualità di referente per Forza Italia in commissione Trasporti, ho seguito da vicino ogni fase del pacchetto mobilità per ben due anni, e ho infine votato a favore di questa relazione. Ho ritenuto infatti fondamentale difendere gli interessi dell'Italia contro le posizioni di altri Paesi che avrebbero invece voluto una maggiore liberalizzazione, ai danni delle nostre imprese e dei nostri lavoratori. I paesi dell'est Europa hanno infatti fino a oggi approfittato di un esagerato squilibrio tra salari e oneri assicurativi per fare "dumping sociale" e concorrenza sleale ai danni degli autotrasportatori dei Paesi a Ovest dell'Unione, tra cui l'Italia. Questa nostra vittoria in Parlamento, permetterà di modernizzare il settore europeo dei trasporti rendendolo più equo sul piano sociale e più competitivo sul piano economico. In particolare, essa garantirà: norme più chiare sulla retribuzione dei conducenti e sui loro periodi di riposo, affinché i conducenti possano tornare a casa a intervalli regolari e non debbano spendere il periodo di riposo obbligatorio alla fine della settimana nella cabina del camion; limite di tre giorni per i trasporti di "cabotaggio" e la registrazione dei passaggi di frontiera tramite i tachigrafi; meno controlli su strada, ma più efficaci.
Per tutti questi motivi ho deciso di sostenere con forza il pacchetto.

Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) IT  
 

In qualità di referente per Forza Italia in commissione Trasporti, ho seguito da vicino ogni fase del pacchetto mobilità per ben due anni, e ho infine votato a favore di questa relazione. Ho ritenuto infatti fondamentale difendere gli interessi dell'Italia contro le posizioni di altri Paesi, che avrebbero invece voluto una maggiore liberalizzazione, ai danni delle nostre imprese e dei nostri lavoratori. I paesi dell'est Europa, hanno infatti fino ad oggi, approfittato di un esagerato squilibrio tra salari e oneri assicurativi per fare "dumping sociale" e concorrenza sleale ai danni degli autotrasportatori dei Paesi a Ovest dell'Unione, tra cui l'Italia. Questa nostra vittoria in Parlamento permetterà di modernizzare il settore europeo dei trasporti rendendolo più equo sul piano sociale e più competitivo sul piano economico. Con riferimento alla relazione sui tempi di guida e di riposo, sono particolarmente soddisfatto delle misure che sono state adottate, relative al divieto di riposo in cabina: in questo modo gli autotrasportatori saranno maggiormente tutelati e sulle nostre strade verrà garantita una maggiore sicurezza.

Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) IT  
 

La relazione sull'adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti, è il terzo testo del già citato Pacchetto mobilità. Anche in questo caso, ho deciso di sostenere la relazione dell'on. Ertug, perché ritengo di fondamentale importanza, porre un freno alla liberalizzazione del settore dell'autotrasporto e al dumping sociale esercitato in particolar modo, dalle imprese di trasporto dei paesi dell'est dell'Unione. Nello specifico, il Parlamento ha approvato un periodo massimo di cabotaggio di tre giorni, a seguito del quale il conducente dovrà ritornare nel paese di provenienza. Si tratta di un importante passo avanti a tutela dei nostri autotrasportatori, attualmente fortemente penalizzati dalla concorrenza dei paesi dell'est.
Per tutti questi motivi ho votato a favore del testo.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Individuella förslag till resolution  
Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om den digitala teknikens potential att förbättra och sprida tillgången till kunskap  
- P8_DCL(2016)0085 - Bortfaller  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 81 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om främjande av religionsfrihet i Pakistan och fördömande av det oberättigade frihetsberövandet av Asia Bibi  
- P8_DCL(2016)0055 - Bortfaller  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Ingiven : 25-05-2016
Frist : 25-08-2016
Antal undertecknare : 282 - 25-08-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Kontakt