Tania GONZÁLEZ PEÑAS : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 11-09-2014 / 14-12-2015 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot av presidiet
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Vice ordförande

Nationella partier 

 • 11-09-2014 / 01-07-2019 : PODEMOS (Spanien)

Vice ordförande 

 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen

Ledamot 

 • 20-10-2014 / 22-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen
 • 20-10-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för transport och turism
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för transport och turism

Suppleant 

 • 23-09-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 23-09-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU  
- EMPL_AD(2017)601266 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män  
- EMPL_AD(2017)589102 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över om kvinnliga hushållsanställda och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU  
- EMPL_AD(2015)565002 -  
-
EMPL 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU  
- TRAN_AD(2018)626972 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon  
- TRAN_AD(2018)625564 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon  
- TRAN_AD(2018)618318 -  
-
TRAN 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Mindre interpellationer 
Mindre interpellationer för skriftligt besvarande, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 130a, bilaga III

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Tolkning av artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen i arbetsordningen ES  
 

Se vota la interpretación del artículo 32, sobre establecimiento o disolución de los grupos políticos. En concreto, el punto que habla sobre la creación de una declaración política que establezca los propósitos del grupo. La propuesta que hace la Comisión AFCO: «La declaración política de un grupo debe establecer los valores que el grupo defiende y los principales objetivos políticos que sus miembros pretenden perseguir juntos en el marco del ejercicio de su mandato. La declaración describirá la orientación política común del grupo de manera sustancial, distintiva y genuina», nos parece correcta. Por eso, votamos a favor.

Protokoll till avtalet mellan EU och Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan och om Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) ES  
 

Eurodac es la base de datos europea de huellas dactilares para identificar a los solicitantes de asilo (Reglamento de Dublín) y a los irregulares que cruzan la frontera. Desde la última versión, especialmente desde la de julio de 2015, las autoridades policiales pueden consultar Eurodac con el fin de prevenir, detectar e investigar terroristas, delitos y otros delitos graves (aplicación de la ley). Desde el 8 de marzo de 2006, a raíz de un Acuerdo, Dinamarca utiliza Eurodac para cuestiones de asilo, pero no para la aplicación de la ley, ya que está fuera del alcance de este Acuerdo. Tras la solicitud de Dinamarca de extender este acceso a las autoridades policiales y las negociaciones pertinentes, se ha elaborado un Protocolo que establece que todos los Estados participantes, ya sean otros Estados miembros de la UE, países asociados o Dinamarca, con acceso a Eurodac, también pueden acceder a esos datos para fines de aplicación de la ley. Esta extensión del uso de Eurodac no ha seguido ningún tipo de evaluación de necesidad o implementación, y plantea muchas preocupaciones respecto a su impacto en derechos fundamentales por lo que hemos votado en contra.

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning (A8-0401/2018 - Dan Nica) ES  
 

El Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» tiene varios aspectos positivos como el hecho de dedicar un 35 % del presupuesto a proyectos climáticos, de aumentar el apoyo a las ciencias sociales, de dar más apoyo a los pequeñas y medianas empresas, de proponer reducir la brecha salarial entre hombre y mujeres en el ámbito de la investigación, y de aumentar el presupuesto total a 120 000 millones de euros. Sin embargo, introduce el principio de innovación, lo que debilita fuertemente al principio de precaución y pone en riesgo normas sanitarias y medioambientales. Por ello, nos abstuvimos en la votación.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Individuella förslag till resolution  
Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om den sociala och solidariska ekonomin  
- P8_DCL(2016)0124 - Bortfaller  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Ingiven : 30-11-2016
Frist : 01-03-2017
Antal undertecknare : 35 - 02-03-2017
Skriftlig förklaring om Leonard Peltier  
- P8_DCL(2016)0113 - Bortfaller  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 29 - 25-01-2017
Skriftlig förklaring om arbetsförhållandena för hotellstädare i Europeiska unionen  
- P8_DCL(2016)0076 - Bortfaller  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 76 - 13-12-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen