Edward CZESAK : Hem 

Vice ordförande 

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Ledamot 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

Suppleant 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

Senaste aktiviteter 

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
Det ökande nyfascistiska våldet i Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt