John PROCTER : Hem 

Ledamot 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Utskottet för kultur och utbildning 
Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro 

Suppleant 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen för förbindelserna med Japan 

Senaste aktiviteter 

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål  
- CULT_AD(2018)616832 -  
-
CULT 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 

Kontakt