Nosheena MOBARIK : Hem 

Ledamot 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen för förbindelserna med Japan 

Suppleant 

Fiskeriutskottet 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
Underutskottet för mänskliga rättigheter 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet 

Kontakt