Werner LANGEN : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot
 • 03-04-2000 / 07-03-2002 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot av presidiet
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Vice ordförande 

 • 22-07-1999 / 06-10-1999 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Litauen

Ledamot 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydamerika och MERCOSUR
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
 • 07-02-2002 / 21-09-2003 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydamerika och Mercosur

Suppleant 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 15-03-2000 / 14-01-2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkande om kommissionens andra rapport till rådet om situationen inom världens varvsindustri - utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi  
- A5-0371/2000 -  
-
ITRE 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128