Werner LANGEN : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Delegation till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Kina
 • 12-11-2004 / 08-06-2005 : Tillfälligt utskott för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013
 • 01-12-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för EU-Medelhavsområdet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Kina
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tillfälligt utskott för klimatförändringar
 • 23-05-2007 / 22-10-2008 : Delegation till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon  
- ITRE_AD(2008)404748 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över hållbart jordbruk och biogas: behov av översyn av EU-lagstiftningen  
- ITRE_AD(2008)396682 -  
-
ITRE 
YTTRANDE om ekonomiska och kommersiella förbindelser med Korea  
- ITRE_AD(2007)396456 -  
-
ITRE 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.