Werner LANGEN : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 02-02-2012 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot av presidiet
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Ordförande 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationsordförandekonferensen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska bankmyndighetens budget för budgetåret 2011  
- ECON_AD(2013)501886 -  
-
ECON 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2011  
- ECON_AD(2013)501885 -  
-
ECON 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens budget för budgetåret 2011  
- ECON_AD(2013)501884 -  
-
ECON 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över uppföljningen av delegeringen av lagstiftningsbefogenheter och medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter  
- ECON_AD(2013)514604 -  
-
ECON 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster  
- ITRE_AD(2012)486035 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över utkastet till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet  
- ITRE_AD(2012)473711 -  
-
ITRE 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen