Werner LANGEN : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Ordförande 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
 • 12-07-2016 / 13-12-2017 : Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationsordförandekonferensen
 • 24-06-2016 / 11-07-2016 : Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Utskottsordförandekonferensen
 • 19-01-2017 / 14-12-2017 : Utskottsordförandekonferensen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021  
- ITRE_AD(2017)604549 -  
-
ITRE 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten  
- ECON_AD(2018)625343 -  
-
ECON 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2015  
- ECON_AD(2017)595631 -  
-
ECON 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2015  
- ECON_AD(2017)595630 -  
-
ECON 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Förklaringar