Stefan GEHROLD : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 20-09-2018 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

  • 20-09-2018 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Ledamot 

  • 01-10-2018 / 21-10-2018 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
  • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • 22-10-2018 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant 

  • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Utskottet för transport och turism
  • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet
  • 11-10-2018 / 01-07-2019 : Utskottet för utveckling

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013  
- DEVE_AD(2019)629647 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna  
- DEVE_AD(2019)629648 -  
-
DEVE 

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen