Richard HOWITT : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Labour Party (Förenade kungariket)

Vice ordförande 

  • 13-10-2014 / 01-11-2016 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien

Ledamot 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Utskottet för utrikesfrågor
  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien

Suppleant 

  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Underutskottet för säkerhet och försvar
  • 10-10-2014 / 01-11-2016 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 52a

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 53, artikel 54, bilaga V

YTTRANDE över genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen  
- AFET_AD(2016)577008 -  
-
AFET 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 205a

YTTRANDE över ingående av protokollet om anslutning till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet  
- AFET_AD(2016)589183 -  
-
AFET 
YTTRANDE över genomförande av parlamentets rekommendationer från 2010 om sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 
YTTRANDE över den privata sektorn och utveckling  
- AFET_AD(2015)552030 -  
-
AFET 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 123, artikel 128, artikel 130b, artikel 135

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 128

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 130, bilaga II

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om bristen på lämpliga fritidshem för barn med funktionsnedsättning i EU  
- P8_DCL(2015)0009 - Bortfaller  
Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Ingiven : 09-03-2015
Frist : 09-06-2015
Antal undertecknare : 175 - 10-06-2015

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen