Uma AALTONEN : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 07-04-2003 / 19-07-2004 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier 

  • 07-04-2003 / 19-07-2004 : Vihreät (Finland)

Ledamot 

  • 08-04-2003 / 19-07-2004 : Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden
  • 08-04-2003 / 19-07-2004 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
  • 10-04-2003 / 30-04-2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Estland

Suppleant 

  • 08-04-2003 / 19-07-2004 : Utskottet för framställningar

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 52a

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 133

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128