Janusz LEWANDOWSKI : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot
 • 31-08-2004 / 14-02-2007 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot av presidiet
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Platforma Obywatelska (Polen)

Ordförande 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Budgetutskottet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budgetutskottet

Vice ordförande 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budgetutskottet

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Budgetutskottet
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Utskottsordförandekonferensen
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Japan
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tillfälligt utskott för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Japan

Suppleant 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna  
- BUDG_AD(2008)415247 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring och förlängning av Europaparlamentets och rådets beslut nr 804/2004/EG av den 21 april 2004 om ett gemenskapsprogram för att främja åtgärder inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen (Herkules II-programmet)  
- BUDG_AD(2006)382216 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om ändring av förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 vad gäller banansektorn  
- BUDG_AD(2006)382195 -  
-
BUDG 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om stöd till Special Olympics-tävlingarna i Europeiska unionen  
- P6_DCL(2009)0001 - Antagen  
Katerina BATZELI , Michael CRAMER , Silvana KOCH-MEHRIN , Janusz LEWANDOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Ingiven : 12-01-2009
Frist : 24-04-2009
Datum för antagande : 05-05-2009
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2009)0347
Antal undertecknare : 436 - 24-04-2009

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.

Kontakt