David CASA
 • David
  CASA
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Ledamot
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Född: 16 november 1968, Valletta

Politiska grupper

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot
 • 14.07.2009 / 21.05.2013 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
 • 22.05.2013 / 30.06.2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot av presidiet
 • 01.07.2014 ... : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 01.07.2014 ... : Partit Nazzjonalista (Malta)

Ledamot

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Fiskeriutskottet
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Bulgarien
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Fiskeriutskottet
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Fiskeriutskottet
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen för förbindelserna med Länderna i Centralamerika
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 14.07.2014 ... : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 • 19.01.2017 ... : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 14.03.2018 ... : Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

Suppleant

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Tillfälligt utskott för klimatförändringar
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegation till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 14.07.2014 ... : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 12.02.2015 / 30.11.2015 : Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

138

EU-medborgarskap till salu (debatt)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

EU-medborgarskap till salu (debatt) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (debatt)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

Den inre marknaden för tjänster (debatt)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(24)

Krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård (debatt)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(9)

Röstförklaringar

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0158/2011 - BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

Röstförklaringar

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0161/2011 - BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Betänkanden i egenskap av föredragande

7

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om administrativt samarbete i fråga om punktskatter

ECON
05-03-2012 A7-0044/2012

BETÄNKANDE om mervärdesskattens framtid

ECON
30-09-2011 A7-0318/2011

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

2

Yttranden i egenskap av föredragande

9

YTTRANDE över ett ramverk för 2030 för klimat- och energipolitik

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

YTTRANDE över en europeisk handlingsplan för detaljhandeln till nytta för samtliga aktörer

EMPL
17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719

YTTRANDE om den inre marknaden för tjänster: lägesrapport och kommande steg

EMPL
20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896

YTTRANDE över förslaget till rådets direktiv om krav på medlemsstaternas budgetramverk

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454660

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454659

YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1467/97 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454658

YTTRANDE över den framtida EU-politiken för internationella investeringar

ECON
02-03-2011 ECON_AD(2011)454474

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer

ECON
01-03-2011 ECON_AD(2011)452846

YTTRANDE över en förbättring av unionens ekonomiska styrning och stabilitetsram, särskilt inom euroområdet

EMPL
30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

5

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 718/1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581

YTTRANDE över årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser

EMPL
23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om efterlevnadsåtgärder för att korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i euroområdet

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454657

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454656

Förslag till resolutioner

1

Förslag till resolution om skogsbränderna sommaren 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Skriftliga förklaringar

1

Skriftlig förklaring om frihet för förtryckta minoriteter och folk

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Bortfaller

Detaljer

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 38 - 14-04-2014

Parlamentsfrågor

411

  VP/HR - Ukrainian Snipers

19-03-2014 E-003233/2014 Kommissionen

  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

19-03-2014 E-003232/2014 Kommissionen

  Protecting the rule of law

19-03-2014 E-003231/2014 Kommissionen

  VP/HR - Elections in Turkey

19-03-2014 E-003230/2014 Kommissionen

  Disclosure of the origin of conflict minerals

19-03-2014 E-003229/2014 Kommissionen

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Kommissionen

  Sweden to sue the Commission

04-03-2014 E-002485/2014 Kommissionen

  Swiss airspace

04-03-2014 E-002484/2014 Kommissionen

  VP/HR - Women's rights in Afghanistan

18-02-2014 E-001838/2014 Kommissionen

  Institutions aiding freedom of movement

17-02-2014 E-001777/2014 Kommissionen

Sagt och gjort i kammaren, 6:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

48

Röstförklaringar

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0011/2009 - BETÄNKANDE om rapporterna om konkurrenspolitiken 2006 och 2007

Röstförklaringar

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - BETÄNKANDE om en ”Small Business Act” för Europa

Röstförklaringar

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - BETÄNKANDE om ”2050: Framtiden börjar i dag: rekommendationer för EU:s framtida integrerade politik i klimatfrågan”

Röstförklaringar

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

RC-B6-0066/2009 - GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om återvändande och återflyttning av fångar från Guantánamolägret

Röstförklaringar

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0013/2009 - BETÄNKANDE om den andra strategiska energiöversynen

Röstförklaringar

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0018/2009 - BETÄNKANDE om förkommersiell upphandling: Att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa

Röstförklaringar

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0501/2008 - BETÄNKANDE om en dagordning för en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget

Röstförklaringar

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0478/2008 - BETÄNKANDE om vildmark i Europa

Röstförklaringar

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0006/2009 - BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Förslag till resolutioner

3

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om flyktingsituationen på Malta

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/ändr. 1

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om förvaltningen av osedvanligt stora migrationsströmmar på Malta

03-04-2006 B6-0241/2006

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om en brådskande plan för skattelättnader för små och medelstora företag i Europeiska unionen

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Bortfaller

Detaljer

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Ingiven : 09-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 39 - 08-05-2009

Skriftlig förklaring om harmonisering av skattesystemet i Europeiska unionens medlemsstater genom införande av en familjekvot

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Bortfaller

Detaljer

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Ingiven : 09-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 23 - 08-05-2009

Parlamentsfrågor

9

Artikel 9 i direktiv 79/409/EEG

20-04-2007 E-2337/2007 Kommissionen

Förenta staternas viseringskrav för EU-medborgare från 10 medlemsstater

22-11-2006 O-0127/2006 Kommissionen

Miljöåtgärder

09-10-2006 E-4470/2006 Kommissionen

Illegal invandring

09-10-2006 E-4469/2006 Rådet

Illegal invandring

09-10-2006 P-4462/2006 Kommissionen

Stopp för utnyttjandet av barnarbete

16-03-2005 O-0038/2005 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels