Gunnar HÖKMARK : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot
 • 31-08-2004 / 14-02-2007 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot av presidiet
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Vice ordförande

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Moderata Samlingspartiet (Sverige)

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan

Suppleant 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Israel
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tillfälligt utskott för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Israel
 • 23-05-2007 / 04-02-2009 : Tillfälligt utskott för klimatförändringar

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över en ”Small Business Act” för Europa  
- ECON_AD(2008)414940 -  
-
ECON 
YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Republiken Koreas regering och Europeiska gemenskapen om samarbete i fråga om konkurrensbegränsande verksamhet  
- ECON_AD(2008)411953 -  
-
ECON 
YTTRANDE över ”Maximal nytta av den digitala utdelningen i Europa: Ett gemensamt sätt att hantera det spektrum som frigörs i samband med övergången till digitala sändningar”.  
- ECON_AD(2008)404780 -  
-
ECON 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.