Carl SCHLYTER

Politiska grupper

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Miljöpartiet (Sverige)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Miljöpartiet de gröna (Sverige)

Vice ordförande

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Ledamot

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Suppleant

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Budgetkontrollutskottet
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Fiskeriutskottet
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och ASEAN
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Budgetkontrollutskottet
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Fiskeriutskottet
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Fiskeriutskottet
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Budgetkontrollutskottet
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för internationell handel
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och ASEAN
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för internationell handel
 • 08.09.2010 / 30.06.2014 : Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

122

Europeiska havs- och fiskerifonden (A7-0282/2013 - Alain Cadec)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.15)

EU-domstolens dom av den 8 april om lagring av uppgifter (C-293/12 och C-594/12) (debatt)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(17)

Interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret (debatt)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

Europas gastronomiska arv (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.4)

Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet (debatt)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(15)

Målet att till 2020 minska koldioxidutsläppen från nya personbilar (debatt)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(17)

Bahrain, särskilt fallen Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja och Ibrahim Sharif

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(15.3)

Betänkanden i egenskap av föredragande

3

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

14

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya psykoaktiva ämnen

LIBE
13-03-2014 A7-0172/2014

BETÄNKANDE om skydd av folkhälsan mot endokrinstörande ämnen

ENVI
30-01-2013 A7-0027/2013

BETÄNKANDE om miljöpåverkan av utvinning av skiffergas och skifferolja

ENVI
25-09-2012 A7-0283/2012

Yttranden i egenskap av föredragande

2

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

LIBE
15-01-2014 LIBE_AD(2014)514755

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön och det fiske som utnyttjar det beståndet

ENVI
03-05-2012 ENVI_AD(2012)480861

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

3

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om djurhälsa

ENVI
30-01-2014 ENVI_AD(2014)521493

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling

ENVI
02-08-2012 ENVI_AD(2012)487738

YTTRANDE över handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater och huruvida detta avtal är förenligt med de rättigheter som föreskrivs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

LIBE
04-06-2012 LIBE_AD(2012)480574

Förslag till resolutioner

29

Förslag till resolution om EU:s strategi för Arktis

05-03-2014 B7-0228/2014

Gemensamt förslag till resolution om Guantánamo: hungerstrejk bland fångarna

22-05-2013 RC-B7-0234/2013

  Motion for a resolution on Guantanamo: hunger strike by prisoners

20-05-2013 B7-0234/2013

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om Guantánamo: hungerstrejk bland fångarna

17-04-2013 RC-B7-0168/2013

  Motion for a resolution on Guantanamo: hunger strike by prisoners

15-04-2013 B7-0168/2013

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om läget för de mänskliga rättigheterna i Bahrain

16-01-2013 RC-B7-0029/2013

Skriftliga förklaringar

4

Skriftlig förklaring om hotet från multiresistent tuberkulos i Europa

15-04-2013 P7_DCL(2013)0007 Bortfaller

Detaljer

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER

Ingiven : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal undertecknare : 202 - 15-07-2013

Skriftlig förklaring om inrättande av en maximal reslängd på 8 timmar för transporter i Europeiska unionen av djur som förs till slakt

30-11-2011 P7_DCL(2011)0049 Antagen

Detaljer

Dan JØRGENSEN , Esther de LANGE , Pavel POC , Carl SCHLYTER , Andrea ZANONI

Ingiven : 30-11-2011
Frist : 15-03-2012
Datum för antagande : 15-03-2012
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2012)0096
Antal undertecknare : 395 - 15-03-2012

Skriftlig förklaring om husdjurs välfärd

19-04-2010 P7_DCL(2010)0026 Bortfaller

Detaljer

Carl SCHLYTER , Marit PAULSEN , Caroline LUCAS , Janusz WOJCIECHOWSKI , Daciana Octavia SÂRBU

Ingiven : 19-04-2010
Frist : 09-09-2010
Antal undertecknare : 226 - 09-09-2010

Skriftlig förklaring om transport av hästar till slakt i Europeiska unionen

07-10-2009 P7_DCL(2009)0054 Antagen

Detaljer

Elizabeth LYNNE , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Carl SCHLYTER

Ingiven : 07-10-2009
Frist : 11-02-2010
Datum för antagande : 25-02-2010
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2010)0040
Antal undertecknare : 405 - 11-02-2010

Parlamentsfrågor

76

Internet- och telekomleverantörers lagring av uppgifter efter domstolens beslut av den 8 april 2014

23-04-2014 P-005376/2014 Kommissionen

Inflammatorisk tarmsjukdom

15-04-2014 E-004776/2014 Kommissionen

Alkoholstrategi

21-02-2014 O-000042/2014 Kommissionen

Sveriges förändrade referensvärde för kungsörn

20-02-2014 E-002042/2014 Kommissionen

Skydd av den iberiska vargen

28-01-2014 E-000831/2014 Kommissionen

Möte om PR-strategi för det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)

26-11-2013 P-013374/2013 Kommissionen

Förbud mot transfetter i EU

12-11-2013 E-012777/2013 Kommissionen

Spaniens bristfälliga tillämpning av direktivet om svins välbefinnande

23-10-2013 E-012150/2013 Kommissionen

European Animal Welfare Platform

16-10-2013 E-011768/2013 Kommissionen

Sagt och gjort i kammaren, 6:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

230

Aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden (A6-0263/2009, Jean Lambert)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(6.13)

A6-0276/2009 - BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 87/372/EEG om vilka frekvensband som skall reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen

Aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden (A6-0263/2009, Jean Lambert)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(6.13)

A6-0241/2009 - BETÄNKANDE om en förnyad social agenda

Handel med sälprodukter (debatt)

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(21)

Lagstiftning om nanomaterial (A6-0255/2009, Carl Schlyter)

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(7.20)

Röstförklaringar

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(9)

A6-0184/2009 - BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007

Röstförklaringar

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(4)

A6-0002/2009 - BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 549/2004, (EG) nr 550/2004, (EG) nr 551/2004 och (EG) nr 552/2004 i syfte att förbättra det europeiska luftfartssystemets kvalitet och hållbarhet

Röstförklaringar

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0093/2009 - BETÄNKANDE om konststudier inom Europeiska unionen

Vägran att utlämna Cesare Battisti från Brasilien

05-02-2009 P6_CRE-REV(2009)02-05(11.3)

Betänkanden i egenskap av föredragande

5

BETÄNKANDE om lagstiftning om nanomaterial

ENVI
08-04-2009 A6-0255/2009

BETÄNKANDE 1.om ansvarsfrihet för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2003 (N6-0216/2004 – C6-0235/2004 – 2004/2051(DEC)) 2.om ansvarsfrihet för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2003 (N6-0207/2004 – C6-0226/2004 – 2004/2050(DEC)) 3.om ansvarsfrihet för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2003 (N6-0208/2004 – C6-0227/2004 – 2004/2060(DEC)) 4.om ansvarsfrihet för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2003 (N6-0209/2004 – C6-0228/2004 – 2004/2053(DEC)) 5.om ansvarsfrihet för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2003 (N6-0213/2004 – C6-0232/2004 – 2004/2061(DEC)) 6.om ansvarsfrihet för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2003 (N6-0212/2004 – C6-0231/2004 – 2004/2056(DEC)) 7.om ansvarsfrihet för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2003 (N6-0214/2004 – C6-0233/2004 – 2004/2062(DEC)) 8.om ansvarsfrihet för Eurojust för budgetåret 2003 (N6-0220/2004 – C6-0239/2004 – 2004/2063(DEC)) 9.om ansvarsfrihet för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2003 (N6-0210/2004 – C6-0229/2004 – 2004/2058(DEC)) 10.om ansvarsfrihet för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2003 (N6-0211/2004 – C6-0230/2004 – 2004/2055(DEC)) 11.om ansvarsfrihet för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2003 (N6-0215/2004 – C6-0234/2004 – 2004/2059(DEC)) 12.om ansvarsfrihet för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2003 (N6-0217/2004 – C6-0236/2004 – 2004/2054(DEC)) 13.om ansvarsfrihet för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2003 (N6-0218/2004 – C6-0237/2004 – 2004/2057(DEC)) 14.om ansvarsfrihet för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2003 (N6-0219/2004 – C6-0238/2004 – 2004/2052(DEC))

CONT
22-03-2005 A6-0074/2005

Yttranden i egenskap av föredragande

2

YTTRANDE över gemenskapens agerande i fråga om valfångst

ENVI
11-11-2008 ENVI_AD(2008)412088

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättandet av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG

PECH
26-04-2005 PECH_AD(2005)353419

Förslag till resolutioner

41

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om de avbrutna förhandlingarna om WTO:s utvecklingsagenda från Doha

30-09-2008 B6-0522/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om krisen i fiskerisektorn till följd av de stigande bränslepriserna

16-06-2008 B6-0313/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om godkännande för klorerad kyckling

16-06-2008 B6-0309/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om stigande livsmedelspriser i EU och i utvecklingsländerna

14-05-2008 B6-0221/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on DRC and rape as a weapon of war

15-01-2008 B6-0022/2008

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om ekonomiskt partnerskap

05-12-2007 B6-0498/2007

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om avtal om ekonomiskt partnerskap

27-11-2007 RC-B6-0486/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om avtal om ekonomiskt partnerskap

21-11-2007 B6-0491/2007

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om produktsäkerhet, särskilt avseende leksaker

24-09-2007 RC-B6-0351/2007

Skriftliga förklaringar

9

Skriftlig förklaring om riskerna med exponering för elektromagnetiska fält till följd av användning av trådlös teknik

21-04-2009 P6_DCL(2009)0047 Bortfaller

Detaljer

Elizabeth LYNNE , Kathy SINNOTT , Carl SCHLYTER

Ingiven : 21-04-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 33 - 08-05-2009

Skriftlig förklaring om tuberkulos

23-03-2009 P6_DCL(2009)0038 Bortfaller

Detaljer

Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE

Ingiven : 23-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 195 - 08-05-2009

Skriftlig förklaring om främjande av elbilar

18-02-2009 P6_DCL(2009)0019 Bortfaller

Detaljer

Hanne DAHL , Carl SCHLYTER , Johannes BLOKLAND

Ingiven : 18-02-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 44 - 08-05-2009

Skriftlig förklaring om förbud mot plastkemikalien Bisfenol A i nappflaskor

15-12-2008 P6_DCL(2008)0106 Bortfaller

Detaljer

Hanne DAHL , Christel SCHALDEMOSE , Hélène GOUDIN , Carl SCHLYTER

Ingiven : 15-12-2008
Frist : 02-04-2009
Antal undertecknare : 92 - 02-04-2009

Skriftlig förklaring om möjligheten att överföra målet för agrobränslen på 10 procent till hållbar energi

16-06-2008 P6_DCL(2008)0055 Bortfaller

Detaljer

Hanne DAHL , Carl SCHLYTER , Johannes BLOKLAND

Ingiven : 16-06-2008
Frist : 23-10-2008
Antal undertecknare : 35 - 23-10-2008

Skriftlig förklaring om ett förbud inom hela EU mot tjurfäktning

15-01-2007 P6_DCL(2007)0002 Bortfaller

Detaljer

Robert EVANS , Mojca DRČAR MURKO , Gitte SEEBERG , Carl SCHLYTER

Ingiven : 15-01-2007
Frist : 15-04-2007
Antal undertecknare : 211 - 15-04-2007

Skriftlig förklaring om primater i vetenskapliga experiment

25-09-2006 P6_DCL(2006)0064 Bortfaller

Detaljer

Robert EVANS , Paulo CASACA , David MARTIN , Sajjad KARIM , Carl SCHLYTER

Ingiven : 25-09-2006
Frist : 18-01-2007
Antal undertecknare : 88 - 19-01-2007

Skriftlig förklaring om förbud mot sälprodukter i Europeiska unionen

15-05-2006 P6_DCL(2006)0038 Antagen

Detaljer

Carl SCHLYTER , Paulo CASACA , Karl-Heinz FLORENZ , Mojca DRČAR MURKO , Caroline LUCAS

Ingiven : 15-05-2006
Frist : 15-09-2006
Datum för antagande : 26-09-2006
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2006)0369
Antal undertecknare : 425 - 15-09-2006

Skriftlig förklaring om en internationell dag för offer för kemiska vapen

26-04-2006 P6_DCL(2006)0026 Bortfaller

Detaljer

Jean LAMBERT , Raül ROMEVA i RUEDA , Carl SCHLYTER

Ingiven : 26-04-2006
Frist : 26-07-2006
Antal undertecknare : 44 - 26-07-2006

Parlamentsfrågor

52

Överträdelse av den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)

09-03-2009 E-1738/2009 Kommissionen

Plockning av levande gäss

06-03-2009 P-1721/2009 Kommissionen

Pristak för mobil telefoni

06-03-2009 H-0169/2009 Kommissionen

Grönbok om den gemensamma fiskeripolitiken i framtiden

23-10-2008 P-5897/2008 Kommissionen

Ny forskning om bisfenol A

29-09-2008 H-0770/2008 Kommissionen

Införselregler för te från tredjeland

09-07-2008 H-0574/2008 Kommissionen

Genomförandet av de förberedande åtgärderna 21 05 01 06 och 21 05 01 07

21-04-2008 E-2547/2008 Kommissionen

Grekland och efterlevnaden av ramdirektivet om avfall

27-03-2008 E-1900/2008 Kommissionen

Vaccinationskampanjer

27-03-2008 P-1891/2008 Kommissionen

Betesstöd

27-03-2008 H-0232/2008 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)