Ole CHRISTENSEN : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialdemokratiet (Danmark)

Ledamot 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Suppleant 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Fiskeriutskottet
  • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Fiskeriutskottet

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över en luftfartsstrategi för EU  
- EMPL_AD(2016)587415 -  
-
EMPL 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare  
- EMPL_AD(2018)613532 -  
-
EMPL 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (A8-0245/2018 - Axel Voss) DA  
 

Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet bakker grundlæggende op om, at kunstnere skal have en rimelig betaling for brug af deres værker.
De europæiske regler til beskyttelse af ophavsrettigheder har længe været forældede og har ikke været skræddersyet til en digital virkelighed.
Det er vigtigt at understrege, at dette direktiv pålægger udbydere af onlinedelingstjenester nye forpligtelser, men at disse forpligtelser ikke er rettet mod brugerne af disse.
Kommissionens oprindelige direktivforslag var uacceptabelt, og det har gennem hele lovgivningsprocessen været en prioritet for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet, at der blev indsat robuste beskyttelsesforanstaltninger. Disse beskyttelsesforanstaltninger har skullet værne om en lang række legitime grunde til at benytte sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale. Derfor er karikaturer, anmeldelser o.l., der benytter sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale, ikke omfattet af direktivets bestemmelser.
Det har ligeledes været en prioritet, at en række platforme skulle undtages fra direktivet, så eksempelvis online encyklopædier, open source-platforme og platforme med et uddannelses- eller forskningsmæssigt formål nu ikke længere er underlagt direktivet.
Direktivet har også indsat visse undtagelser for nye og mindre virksomheder. Vi vil følge direktivets påvirkning af disse virksomheder nøje.
Skulle direktivet have utilsigtede konsekvenser i forhold til direktivets undtagelser eller dets implementering generelt, vil vi forlange en hurtig revision af direktivet.

Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) DA  
 

Tværnationale stemmelister, hvori et antal mandater kan opstille på en fælles europæisk valgkreds, mener jeg, i princippet, er en god idé.
Jeg mener, at tværnationale lister kan bidrage til en mere nuanceret EU-debat, når der både skal sættes kryds ved en national og en tværnational kandidat.
Det er dog endnu uklart, hvordan man ønsker at organisere tværnationale lister i forhold til fordelingen af opstillede. Ved en ujævn fordeling risikerer man at ende med det modsatte resultat af det tilsigtede, fordi nogle nationale interesser risikerer at få forrang over andre. Derfor er det vigtigt, at der er gennemsigtighed omkring et sådant opstillingssystem, før der tages endeligt stilling til spørgsmålet.

Ändringar av parlamentets arbetsordning (A8-0462/2018 - Richard Corbett) DA  
 

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge.
Socialdemokratiet mener, at forslaget i denne betænkning har en stor svaghed, idet revisionen er frivillig for europaparlamentarikere. Vi mener, revisionen skal være obligatorisk for alle.
Det er for os afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om förbudet mot tredjepartsägande av spelare inom europeisk idrott  
- P8_DCL(2015)0066 - Bortfaller  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Ingiven : 11-11-2015
Frist : 11-02-2016
Antal undertecknare : 95 - 12-02-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen