Marie-Hélène AUBERT : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Vice ordförande

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Les Verts-Europe-Ecologie (Frankrike)

Vice ordförande 

 • 24-06-2007 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Fiskeriutskottet
 • 15-09-2004 / 23-06-2007 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Fiskeriutskottet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fiskeriutskottet

Suppleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för utveckling
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för utveckling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för utveckling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten  
- DEVE_AD(2008)396813 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över globaliseringens sociala dimension  
- DEVE_AD(2005)360061 -  
-
DEVE 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.