• Gabriele   ZIMMER  

Gabriele ZIMMER : Yttranden i egenskap av skuggföredragande - 7:e valperioden 

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006  
- EMPL_AD(2013)486190 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över förslaget till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning  
- EMPL_AD(2013)500513 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen  
- EMPL_AD(2012)483844 -  
-
EMPL 
YTTRANDE om översynen av den europeiska grannskapspolitiken  
- EMPL_AD(2011)469869 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över ”Att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid”  
- EMPL_AD(2011)464808 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över bekämpning av olagligt fiske på global nivå – EU:s roll  
- DEVE_AD(2011)460908 -  
-
DEVE 
YTTRANDE om kommissionens femte sammanhållningsrapport och strategin för sammanhållningspolitiken efter 2013  
- EMPL_AD(2011)462594 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik  
- EMPL_AD(2011)454444 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över en industripolitik för en globaliserad tid  
- EMPL_AD(2010)452621 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över Bortom BNP – Att mäta framsteg i en föränderlig värld  
- EMPL_AD(2010)448777 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över ersättning till direktörer i börsnoterade företag och ersättningspolicy i finanssektorn  
- EMPL_AD(2010)439929 -  
-
EMPL