• Gabriele   ZIMMER  

Gabriele ZIMMER : Yttranden i egenskap av föredragande - 7:e valperioden 

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över den ekonomiska krisens inverkan på jämställdhet mellan könen och kvinnors rättigheter  
- EMPL_AD(2013)501997 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 med avseende på att stryka ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar  
- DEVE_AD(2012)486224 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över Europaparlamentets rekommendationer till kommissionen om tillämpning av principen om lika lön för manliga och kvinnliga anställda för samma eller likvärdigt arbete  
- EMPL_AD(2012)478673 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique  
- DEVE_AD(2012)480587 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över fattigdom bland kvinnor i Europeiska unionen  
- EMPL_AD(2010)448823 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna: åtgärder som ska vidtas  
- EMPL_AD(2010)439256 -  
-
EMPL