Gabriele ZIMMER : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 14-09-2010 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot
 • 15-09-2010 / 13-03-2012 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot av presidiet
 • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ordförande

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : DIE LINKE. (Tyskland)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utveckling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19-01-2012 / 16-04-2012 : Utskottet för utveckling
 • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Talmanskonferensen

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 16-09-2009 / 05-03-2012 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över den ekonomiska krisens inverkan på jämställdhet mellan könen och kvinnors rättigheter  
- EMPL_AD(2013)501997 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 med avseende på att stryka ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar  
- DEVE_AD(2012)486224 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över Europaparlamentets rekommendationer till kommissionen om tillämpning av principen om lika lön för manliga och kvinnliga anställda för samma eller likvärdigt arbete  
- EMPL_AD(2012)478673 -  
-
EMPL 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006  
- EMPL_AD(2013)486190 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över förslaget till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning  
- EMPL_AD(2013)500513 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen  
- EMPL_AD(2012)483844 -  
-
EMPL 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förslag till unionsakt  
En ledamot får anmoda kommissionen att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt (en ny rättsakt eller ändring av en befintlig rättsakt). Artikel 47

Skriftlig förklaring om frivilliga märkningsregler för information om ett livsmedels lämplighet för vegetarianer eller veganer  
- B7-0401/2013  

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om FN:s initiativ mot svält, ”Zero Hunger Challenge”  
- P7_DCL(2013)0004 - Bortfaller  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Ingiven : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal undertecknare : 112 - 15-07-2013
Skriftlig förklaring om valfrihet i fråga om betalningssätt  
- P7_DCL(2011)0001 - Bortfaller  
Jean LAMBERT , Marian HARKIN , Olle LUDVIGSSON , Peter SKINNER , Gabriele ZIMMER  
Ingiven : 17-01-2011
Frist : 18-04-2011
Antal undertecknare : 157 - 07-04-2011

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen