Gabriele ZIMMER : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ordförande

Nationella partier 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : DIE LINKE. (Tyskland)

Ledamot 

  • 01-07-2014 / 04-07-2017 : Talmanskonferensen
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien
  • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Talmanskonferensen

Suppleant 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 21-11-2018 / 01-07-2019 : Utskottet för konstitutionella frågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+)  
- A8-0461/2018 -  
-
EMPL 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning  
- EMPL_AD(2018)613586 -  
-
EMPL 
YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik  
- EMPL_AD(2016)584250 -  
-
EMPL 

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Mindre interpellationer 
Mindre interpellationer för skriftligt besvarande, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 130a, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om en EU-strategi mot hemlöshet  
- P8_DCL(2016)0052 - Bortfaller  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Ingiven : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal undertecknare : 310 - 28-07-2016
Skriftlig förklaring om allmän tillgång till mödravård  
- P8_DCL(2016)0015 - Bortfaller  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 174 - 25-05-2016
Skriftlig förklaring om att investera i barn  
- P8_DCL(2015)0042 - Godkänd av en majoritet  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Caterina CHINNICI , Jean LAMBERT , Julie WARD , Gabriele ZIMMER , Mairead McGUINNESS , Jana ŽITŇANSKÁ , Filiz HYUSMENOVA , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Nathalie GRIESBECK  
Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Datum för antagande : 07-12-2015
Förteckning över undertecknare : P8_PV(2015)12-14(ANN01)
Antal undertecknare : 428 - 09-03-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen